Nou règim de les modificacions estructurals en societats. Què és i quins canvis comporta?

El Reial Decret-llei 5/2023 té l’objectiu de regular el marc jurídic per les modificacions estructurals de les societats mercantils, ja siguin d’àmbit intern o nacional com transfronterer.

Què són les modificacions estructurals?

D’acord amb la Llei 3/2009, de 3 d’abril -llei actualment derogada- es definia com “aquelles alteracions de la societat que van més enllà de les simples modificacions estatutàries per afectar a l’estructura patrimonial o personal de la societat, i que, per tant, inclouen la transformació, la fusió, la escissió i la cessió global d’actiu i passiu.”

Què estableix el nou règim de modificacions estructurals?

Major protecció de socis i creditors:

 • Defensa de les garanties i drets dels socis i creditors involucrats en les operacions de modificació.
 • S’incorporen mecanismes que permeten als socis exercir el seu dret de separació en cas d’oposar-se a la operació.
 • S’estableixen requisits més estrictes per a l’adopció d’acords a les juntes de socis.
 • Tanmateix, es reafirma la obligació d’informar als creditors per els procediments oportuns.

Major transparència:

 • Es fixen les pautes i etapes específiques per portar a terme les modificacions estructurals mencionades. S’inclou l’aprovació del projecte de modificació per part de les juntes de les societats implicades, la designació d’experts independents per emetre informes tècnics i la comunicació a les autoritats competents.

Operacions transfrontereres:

 • S’estableixen disposicions especials per les operacions de modificació estructural entre societats ubicades dins i fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). L’objectiu és assegurar la protecció dels interessos dels socis i creditors en casos de fusions i reestructuracions que involucrin a empreses de diferents països.

A qui afectarà el nou règim?

 • Socis de les societats mercantils. Aquests estaran subjectes a les disposicions i proteccions establertes en el nou règim. En aquest àmbit, es veuran afectats en termes del seu dret de separació, la seva participació a les juntes de socis i la presa de decisions.
 • Creditors de les societats involucrades en operacions de modificació.  El règim estableix obligacions més estrictes respecte a la informació que han de rebre i garanteix que tinguin accés oportú i suficient a la informació rellevant per salvaguardar els seus drets i interessos.
 • Societats mercantils. Passen a estar subjectes al nou règim quan planegin portar a terme modificacions estructurals, ja siguin fusions, escissions, transformacions o canvis en la forma jurídica de l’empresa. Hauran de seguir els procediments establerts i complir amb les exigències de protecció dels interessos dels socis i creditors.
 • Autoritats competents. El règim també afectarà a les autoritats competents encarregades de supervisar i aprovar aquest tipus de modificacions.

Quins canvis introdueix el nou règim respecte a l’anterior?

Trobem canvis significatius:

- En el procediment del règim de modificacions estructurals

 • Es marquen pautes més detallades i concretes per portar a terme les modificacions estructurals.
 • Es separa el procés en diferents etapes, com l’aprovació del projecte de modificació per part de les juntes de les societats implicades i la designació d’experts independents per emetre informes tècnics.
 • Es fixa la obligació de comunicar a les autoritats competents les operacions de modificació estructural. Això garanteix una major transparència i supervisió dels processos.

- A la protecció dels socis:

 • Es reforça el dret de separació dels socis que s’oposin a l’operació de modificació, assegurant que tinguin la possibilitat d’abandonar la societat si no estan d’acord amb els canvis proposats.
 • S’estableixen requisits més rigorosos per l’adopció d’acords a les juntes de socis. Això garanteix una major protecció dels socis minoritaris i evita decisions unilaterals que puguin perjudicar els seus interessos.

- Protecció per els creditors:

 • Es reforcen les obligacions d’informació als creditors, assegurant que tinguin accés oportú i suficient a la informació rellevant sobre la operació de modificació. Això els permet protegir els seus drets i interessos.
 • S’estableixen disposicions específiques per garantir la protecció dels interessos dels creditors en operacions dins i fora de l’Espai Econòmic Europeu. Això s’alinea amb les directrius de la Unió Europea i promou una major seguretat jurídica en els processos transfronterers.

 Què són les operacions transfrontereres que cita el nou règim?

Són processos de fusió, escissió, transformació, absorció i altres maneres de reestructuració empresarial que impliquen a societats mercantils ubicades a diferents països. Aquestes operacions inclouen un ampli espectre de transaccions, com fusions, adquisicions, reestructuracions, joint ventures i altres formes de col·laboració empresarial a les que al menys una de les parts té la seva seu o activitat principal fora del país d’origen de l’altre.

Aquestes operacions poden ser:

 • Intraeuropees, involucrant a societats dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)
 • Extracomunitàries.

Quan va entrar en vigor aquest nou règim?

El 29 de juliol de 2023.

Necessites assessorament per adaptar la teva empresa al nou règim?

A TAX Legal podem ajudar-te. Contacta’ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top