Nou paquet de mesures per a fer front a la crisi i novetats dels Pressupostos Generals de l’Estat 2023

Nou paquet de mesures per a fer front a la crisi

El 27 de desembre l’Executiu va aprovar el redisseny del paquet d’ajuts per a fer front a la crisi inflacionista el 2023. Els ajuts fan referència als següents àmbits: 

Aliments
Els aliments pugen a un ritme anual del 15% a l’IPC, i amb l’objectiu de frenar l’alça d’aquests preus, durant sis mesos, els productes de primera necessitat comptaran amb una rebaixa de l’IVA, de manera que passaran de tributar del 4% al 0%. S’inclouen en aquest grup de productes: 

 • Pa
 • Farines panificables
 • Llet
 • Formatge
 • Ous
 • Fruites
 • Verdures
 • Hortalisses
 • Llegums
 • Patates
 • Cereals

D’altra banda, el tipus de l’IVA de l’oli i la pasta passarà del 10% al 5%. Aquestes reduccions es mantindran fins el 30 de juny o fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%. 

També es llançarà un xec per a famílies vulnerables, conformat per ajuts de 200 euros per a llars amb ingressos inferiors a 27.000 euros anuals i un patrimoni inferior a 75.000 euros. Els beneficiaris podran demanar l’ingrés a l’Agència Tributària i gastar-lo en el que considerin. 

El tipus impositiu aplicable de l’IVA a determinades entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments, així com a efectes del recàrrec d’equivalència, amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i vigència fins el 30 de juny del 2023. S’aplicarà el tipus 5% de l’IVA a entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’olis d’oliva i de llavors i a les pastes alimentàries. S’aplicarà el tipus del 0% d’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de: 

 • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració de pa comú. 
 • Les farines panificables. 
 • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols. 
 • Els formatges. 
 • Els ous.
 • Les fruites, verdures hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades pel seu desenvolupament. 

Gasolina
La rebaixa dels 20 cèntims s’eliminarà amb caràcter generalitzat. Tot i això, els sectors professionals com el del transport encara podran optar a aquesta rebaixa fins al març, i durant el segon trimestre del 2023, aquest ajut es reduirà a 10 cèntims d’euro per litre. 

La bonificació deixarà de ser automàtica; els col·lectius professionals la rebran al final del mes. Agricultors i pescadors comptaran amb ajuts propis. 

Energètica
S’aplicarà el tipus del 5% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i “pellets” procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya, amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i fins el 31 de desembre del 2023.  

Hi haurà una pròrroga de les següents mesures tributàries:

 • L’aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l’Impost Especial sobre l’Electricitat es prorroga fins el 31 de desembre del 2023. 
 • L’aplicació del tipus impositiu del 4% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques es prorroga fins el 30 de juny del 2023. 
 • L’aplicació del tipus impositiu del 0% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes  del SARS-CoV-2 es prorroga fins el 30 de juny del 2023.
 • El tipus del 5% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor dels titulars de contractes de subministrament d’electricitat, la potència contractada dels quals (terme fixe de potència) sigui inferior o igual a 10Kw amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45€/MWh, i a favor dels titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social, s’aplicarà amb efectes des de l’1 de juliol del 2022 i vigència fins el 31 de desembre del 2023. 

Per l’exercici 2023 la base imposable de l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, per cada instal·lació, en el període impositiu minorada a les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant l’exercici. A efectes de calcular els pagaments fraccionats corresponents als quatre trimestres del 2023, el valor de la producció de l’energia elèctrica, mesurada en barres de centrals, i incorporada al sistema elèctric durant aquest període serà de zero euros. 

Habitatge
Es congelen els contractes de lloguer durant sis mesos en els mateixos termes. Sí que es podran actualitzar les rendes, amb un topall del 2%. Aquesta mesura afectarà a aquells llogaters el contracte dels quals finalitzi abans del 30 de juny del 2023, sempre a petició de l’arrendatari. 

Transport
Hi haurà una rebaixa del 30% en el transport urbà i interurbà de titularitat pública que sufragarà l’Estat. No obstant, només s’aplicarà als territoris on el govern autonòmic i municipal ho complementin fins al 50%. A aquesta mesura s’hi ha de sumar també la gratuïtat dels abonaments de Renfe de cercanías, rodalies i mitja distància durant el 2023. 

Suport a la illa de La Palma
Es prorroguen per l’exercici 2022 els beneficis fiscals establerts a l’IBI i a l’IAE. 

Suport a incendis forestals
Beneficis fiscals. Incendis forestals juny, juliol i agost 2022 en determinades CCAA. 

 • Exempció de les quotes de l’IBI corresponents a l’exercici 2022 que afectin a habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels incendis forestals que van tenir lloc a les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Castella i Lleó, Castella La Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja, durant els mesos de juny, juliol i agost, i que es relacionen a l’Annex de l’Acord del Consell de Ministres, del 23 d’agost del 2022, pel qual es declara “zona afectada greument per una emergència de protecció civil” el territori afectat com a conseqüència dels incendis forestals dels mesos de juny, juliol i agost del 2022, quan s’acrediti que tant les persones com els béns ubicats en aquestes zones hagin hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys patits, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres la cobertura dels quals no resulti possible mitjançant cap fórmula d’assegurança pública o privada. 
 • Es concedeix una reducció en l’IAE corresponent a l’exercici 2022 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiment mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat dels quals hagin estat danyats com a conseqüència directa dels incendis esmentats, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat. La indicada reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en d’altres habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi doni origen, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que tindrà efectes des del dia 31 de desembre del 2021. 
 • Les exempcions i reduccions de quotes en els tributs previstes en els apartats anteriors comprendran les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests. 
 • Estaran exempts de l’IRPF els ajuts previstos a la Llei 17/2015 del Sistema Nacional de Protecció Civil, per danys personals ocasionats pels esmentats incendis. 

Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries. Incendis forestals juny, juliol i agost del 2022 en determinades CCAA. 

 • Per a les explotacions i activitats agràries on s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels incendis forestals esmentats anteriorment, es podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net. 

Ajuts al sector primari
S’aprova un ajut extraordinari i temporal per a sufragar el preu del gasoil consumit pels productors agraris. Per a les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat que utilitzin com a carburant el gasoil en l’agricultura, inclosa la horticultura, ramaderia i silvicultura, dirigida a compensar el possible increment de despeses provocades per l’augment del preu dels combustibles el 2023. 

 • Beneficiaris: les persones o entitats a les quals es reconegui el dret a la devolució de les quotes de l’Impost sobre Hidrocarburs satisfetes o suportades pels titulars de les explotacions esmentades, amb ocasió de les adquisicions de gasoil efectuades durant l’any 2022. També els agricultors i ramaders als quals es reconegui el dret a la devolució parcial de l’Impost Especial de la Comunitat Autònoma de Canàries sobre Combustibles Derivats del Petroli que grava el gasoil utilitzat en la seva activitat econòmica. 
 • Import de l’ajut: 0,20 euros per cada litre de gasoil adquirit el 2022 i destinat exclusivament a l’ús agrari pel qual el beneficiari obtingui la devolució de les quotes de l’Impost sobre Hidrocarburs prevista. 
 • Es considerarà sol·licitat l’ajut amb la presentació de la sol·licitud de devolució de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil utilitzat en l’agricultura i la ramaderia a partir de l’1 d’abril del 2023. 
 • El procediment de gestió de l’ajut es tramitarà de manera simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil utilitzat en l’agricultura i la ramaderia. 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació concedirà, al llarg de l’any 2023, una subvenció a les empreses armadores de vaixells pesquers i almadraves en compensació per l’increment de costos productius provocats per l’augment del preu del combustible, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna, amb l’objectiu de reduir els efectes en els preus i els mercats en el sector durant aquest exercici. Aquests ajuts tindran la consideració de subvencions directes. 

També concedirà ajuts directes als agricultors, en compensació per l’increment de costos provocats per l’augment del preu dels fertilitzants. Els ajuts tindran la consideració de subvencions directes. Seran beneficiaris dels ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agrícoles que han estat elegibles pel cobrament dels ajuts directes de la PAC a la campanya 2022, que comptin amb cultius permanents i superfícies de terres de cultiu en aquesta campanya.  

Estaran exempts de la taxa de la pesca fresca (T-4) durant un període de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret-llei, l’armador del vaixell o embarcació pesquera, i el seu substitut, en cas que la pesca fresca accedeixi al port per via marítima. 

Ajuts a d’altres sectors i indústries
S’aprova un ajut extraordinari i temporal per a sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que tenen dret a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional. 

 • Beneficiaris: els titulars dels vehicles citats a l’apartat 2 de l’article 52 bis de la Llei 38/1992 d’Impostos Especials que tinguin dret a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs respecte del gasoil per a ús general que hagi estat utilitzat com a carburant en el motor dels vehicles de la seva titularitat que figurin matriculats a Espanya. 
 • L’import de l’ajut ascendirà a 0,20 euros per cada litre de gasoil per a ús general utilitzat com a carburant en el motor dels vehicles citats a l’apartat 2 de l’article 52 bis de la Llei d’Impostos Especials que figurin matriculats a Espanya en els subministraments realitzats entre l’1 de gener i el 31 de març del 2023, i a 0,10 euros en els subministraments realitzats entre l’1 d’abril i el 30 de juny del 2023. 
 • El procediment de gestió de l’ajut es tramitarà de manera simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional. 

Es crea un ajut directe extraordinari i temporal per tal de sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que no es beneficiïn de la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional. 

 • Els beneficiaris hauran de sol·licitar l’ajut per via electrònica a través de la Seu electrònica de l’Administració Tributària competent, mitjançant el formulari habilitat, on s’indicarà el compte bancari designat pel pagament de l’ajut. La sol·licitud es presentarà durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig del 2023. 
 • Els beneficiaris hauran de desenvolupar una activitat que s’enquadri dins els codis de la CNAE 4932 Transport per taxi, 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p, 4941 Transport de mercaderies per carretera, 4942 Serveis de mudança, 8690 Servei de transport sanitari de persones, 4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers. 

A la revisió de preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible que procedeixi portar a terme als contractes de transport de mercaderies per carretera, a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei s’aplicaran, fins al 30 de juny del 2023, les fórmules pel seu càlcul que estableix l’article 42 d’aquest reial decret-llei.  

S’estableix un sistema d’ajuts directes al transport de viatgers, corresponent al primer semestre del 2023, per la concessió de suport financer a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin servei de transport col·lectiu urbà o interurbà, així com als ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que prestin servei de transport públic col·lectiu, que compleixin les condicions que s’estableixen. 

En el termini de sis mesos, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme articularà, mitjançant ordre ministerial, una línia d’ajuts dirigit a instal·lacions o sectors industrials d’elevat consum de gas natural, amb l’objectiu de compensar l’increment dels costos associats als seus consums degut a l’augment excepcional en aquests exercicis en els preus del gas. 

Mesura processal/concursal
Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues. Es prorroguen les mesures processals i organitzatives per tal de fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. No es tindran en consideració les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024. 

Altres mesures

 • Rebaixa de l’IVA elèctric i del gas, que es mantindrà en el 5%. 
 • S’estendrà la suspensió de l’impost de generació de l’impost a l’electricitat i la rebaixa de l’impost especial. 
 • Nova línia de liquiditat de l’ICO de 500 milions d’euros. 
 • 450 milions d’euros en ajuts pel sector de la ceràmica i altres subsectors. 

Novetats dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023

El 24 de desembre es van publicar al BOE els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023.  A continuació, et resumim les mesures d’àmbit tributari més destacades: 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Ampliació de la deducció per maternitat a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
 • Canvis pels autònoms: s’eleva el percentatge de despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada i la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2023. 
 • S’eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i el llindar a partir del qual resulta aplicable. 
 • S’eleva al 10 per cent la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2023. 
 • Increment dels tipus de gravamen de l’estalvi. 
 • Es prorroguen els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. 
 • Millores tècniques en la regulació del límit de reducció a la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social. 
 • Tipus de retenció aplicable a les bestretes de drets d’autor. 

Impost sobre Societats

 • Es rebaixa en dos punts percentuals el tipus de gravamen aplicable a aquelles entitats que tinguin un import de la xifra de negocis inferior a un milió d’euros. 

Tributs locals

 • S’adapta la tributació del sector de la telefonia al contingut de la sentència del Tribunal Suprem 996/2022, del 14 de juliol del 2022. 
 • Dos nous grups.
 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: s’actualitzen els imports dels coeficients màxims previstos a aplicar al valor dels terrenys en funció del període de generació de l’increment de valor. 
 • S’actualitza l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris. 
 • Taxes ferroviàries.
 • Taxes portuàries. 

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Millora tècnica de la redacció existent. 

Impost sobre el Valor Afegit

 • Transposició de directives. 
 • Tributació al 4% d’articles d’higiene femenina. 
 • Garantir la neutralitat de l’impost. 
 • Fet imposable importació de béns. 
 • Canvis en la regulació del mecanisme d’inversió del subjecte passiu. 
 • Regulació del comerç electrònic a l’IVA. 
 • Recuperació pel subjecte passiu de l’IVA meritat de crèdits incobrables. 
 • Referències de l’Impost sobre el Valor Afegit a l’Impost General Indirecte Canari. 

Impostos especials

 • Impostos especials de fabricació: passarà a estar exempta tant la fabricació i la importació de productes objecte dels impostos especials de fabricació, com els subministraments d’electricitat destinats a les forces armades de qualsevol Estat membre diferent d’Espanya.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top