Normativa sobre la reducció de sancions tributàries

A fi de reduir el nivell de litigiositat amb Hisenda i potenciar la recaptació, la Llei General Tributària preveu l'aplicació de dues reduccions a l'import de la sanció imposada.

 

  • Per conformitat

La primera (art. 1883.1.b) de la LGT) consisteix en una reducció del 30% sempre que, conforme amb el càlcul de quota i interessos practicat per l'Administració, no es presenti ni recurs ni reclamació contra aquest.

Aquesta reducció únicament és aplicable a les infraccions que hagin suposat un perjudici econòmic a Hisenda (sancions dels arts. 191 a 197 de la LGT).

 

  • Per ràpid pagament

La segona (art. 188.3 de la LGT) és una reducció addicional, si és el cas, del 40% i perquè s'apliqui cal:

-Que tampoc s'interposi ni recurs ni reclamació contra la pròpia sanció ni contra liquidació, si fos el cas.

-Que s'ingressi dins dels terminis establerts (no obstant això, l'incompliment d'aquest requisit no impedeix l'aplicació de la reducció del 30%).

 

Vegi, doncs, com es calculen aquestes reduccions sobre una sanció de 1.000 €:

 

Reducció per conformitat (30%) = 300 € (1.000 x 30%).

Reducció per ràpid pagament (40%) = 280€ ((1.000 – 300) x 40%))

Import final de la sanció = 420€ (1.000 – 300 – 280).

(La sanció quedaria efectivament reduïda en un 58%)

 

No obstant això, en el cas que no es pogués aplicar la reducció per conformitat (per tractar-se d'una infracció de tipus formal, per exemple), la reducció del 40% per ràpid pagament es calcularia sobre la base de la sanció, 1.000 €.

 

Així, l'import final de la sanció seria de 600 € (1.000 – 40%).

 

Juli Blasco

jblasco@tax.es

Responsable fiscal de TAX Barcelona

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top