Modificació del reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i pels expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social

El passat 6 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1011/2023, del 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i pels expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social.

 

Quan entra en vigor?

Tres mesos després de la seva publicació, per tant, serà el 6 de març del 2024.

 

Quines novetats s’introdueixen en aquest Reial Decret?

Les novetats que s’introdueixen en aquest Reial Decret, i que avança de manera general fins al seu posterior desenvolupament quan s’implementi la coordinació d’aquesta plataforma, són diverses:

 • Els procediments administratius es tramitaran de manera electrònica.
 • La Inspecció de Treball i Seguretat Social i els organismes públics o entitats de l’Administració General de l’Estat, o de les comunitats autònomes que intervinguin en els procediments regulats en aquest reglament, desenvoluparan plataformes electròniques o aplicacions informàtiques per tal de facilitar la comprensió del procediment i la realització dels tràmits, així com poder-se adherir als procediments. Però que altres administracions, com és el cas de les comunitats autònomes, participin i col·laborin en el procés no suposarà un canvi en relació a la titularitat sobre les actuacions administratives realitzades en el procediment del qual es tracti, que seguirà corresponent a l’Administració competent.
 • En referència als terminis establerts pel règim de notificacions i comunicacions es contemplaran les normes que es vagin dictant segons es desenvolupi aquest procés electrònic.
 • S’establirà un sistema alternatiu de notificació per a les actes de liquidació o infracció de gran volum, ja que, en l’actualitat, les aplicacions més comunament utilitzades en els processos de signatura i notificació electrònica d’actes superiors a un determinat volum és impossible tècnicament. Per tal de solucionar aquesta dificultat s’establirà un sistema alternatiu.
 • També es crearà un Registre Electrònic d’Apoderaments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que facilitarà un suport comú per a la relació amb el ciutadà, o bé amb l’autònom o negoci inspeccionat.
 • Còmput de termes i terminis s’ajusta a la Llei 39/2015:
  • Es compten en dies hàbils.
  • El còmput comença el dia següent al qual es té per feta la notificació electrònica.
  • Termini fins les 23:59h del dia.

 

I al Reial Decret s’exposa que tot això s’anirà desenvolupant amb disposicions complementàries que regulin, d’una manera detallada, la manera en què s’ha de materialitzar la relació electrònica entre l’Administració i el ciutadà, com per exemple, la presentació d’escrits, les sol·licituds o documentació per part dels interessats, el sistema de notificacions i comunicacions electròniques utilitzat per l’Administració, l’actuació dels ciutadans a través de representant o, finalment, la regulació del Registre Electrònic d’Apoderaments.

 

Què passarà amb els procediments de les empreses que ja estan en curs?

Segons disposa aquest ordenament, les actuacions inspectores iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret es tramitaran d’acord amb les disposicions vigents en el moment del seu inici, és a dir, aplicant la legislació vigent de la data quan es van gestionar.

 

I en el cas dels procediments sancionadors i els procediments liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, que haguessin començat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest ordenament, seria igual que en el cas anterior: es continuaran tramitant d’acord amb les disposicions vigents en el moment del seu inici.

 

Les empreses han de revisar i ajustar els seus procediments interns i assegurar-se de complir amb el nou marc. Pot requerir certa adaptació en la gestió de notificacions electròniques i representació.

 

Necessites ajuda? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top