Modificació de l'IVA en els tipus impositius reduïts de la Unió Europea

El passat 6 d'abril de 2022 va entrar en vigor la Directiva (UE) 2022/542 del Consell, de 5 d'abril de 2022, en què es modifiquen les Directives 2006/112/CE i (UE) 2020/285 respecte als tipus de l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'objectiu és establir un règim definitiu de l'IVA aplicable als intercanvis de béns d'una empresa a una altra entre Estats membres, que es basaria en la tributació en l'Estat membre de destí.

 

Novetats en els tipus reduïts d'IVA dels Estats membres

Els béns i serveis als quals es poden aplicar tipus reduïts han d'estar orientats a beneficiar al consumidor final i perseguir objectius d'interès general. Amb l'objectiu de simplificar el procés, una vegada que els Estats membres seleccionin els béns i serveis, els tipus reduïts seran aplicables al llarg de tota la cadena comercial.

En els sistemes sanitaris, els Estats membres poden aplicar tipus reduïts, pel que convé ampliar el ràtio de béns i serveis considerats essencials i així superar deficiències. A més, els Estats han de poder contribuir a una economia verda a través de l'aplicació de tipus reduïts a subministraments respectuosos amb el medi ambient.

Aquesta igualtat de tracte pot aconseguir-se permetent a tots ells que apliquin als béns i serveis admissibles, dins de límits determinats, un màxim de dos tipus reduïts de com a mínim el 5%, un tipus reduït inferior al mínim del 5% i una exempció amb dret a deducció de l'IVA suportat.

Convé incloure els panells solars entre els set punts que estan d'acord amb els compromisos mediambientals de la Unió en matèria de descarbonització, també mitjançant tipus reduïts de l'IVA.

Existeix també una sèrie d'excepcions que permeten a determinats Estats membres aplicar tipus més baixos. Aquests es justifiquen per característiques geogràfiques o motius socials que redunden en benefici del consumidor final o de l'interès general. Aquests tipus més baixos podrien ser pertinents per a altres Estats membres. Convé així preveure una opció, oberta a tots els Estats membres, consistent a aplicar tipus més baixos als mateixos béns i serveis que estan subjectes a tipus més baixos en altres Estats membres i a fer-ho en les mateixes condicions.

A fi de garantir la seguretat jurídica i permetre la igualtat d'accés, la Comissió elaborarà una llista dels béns i serveis que estan subjectes a aquests tipus reduïts o exempcions i ho distribuirà a tots els Estats membres.

Donar suport a la transició a sistemes de calefacció respectuosos amb el medi ambient o sistemes per a solucionar la deficient cobertura dels serveis d'accés a internet són alguns casos on els Estats membres han de poder aplicar un tipus reduït a aquests serveis.

Amb la finalitat de garantir la tributació en l'Estat membre en què es gaudeix el servei, és necessari que tots els serveis que puguin prestar-se al client per mitjans electrònics es puguin gravar en el lloc en què el client estigui establert, tingui el seu domicili permanent o resideixi habitualment. Per tant, és necessari modificar les normes que regeixen el lloc de la prestació de serveis en relació amb aquestes activitats.

En el cas de les organitzacions dedicades al benestar social el que ha de tenir-se en compte a l'hora d'avaluar els requisits per a l'aplicació d'un tipus reduït és l'activitat i els objectius generals de l'organització en el seu conjunt, independentment del beneficiari últim del lliurament de béns o la prestació de serveis.

Finalment, la pandèmia de COVID-19 va posar de manifest la necessitat d'adaptar la Directiva 2006/112/CE a fi que el marc jurídic estigui preparat per a fer front a futures crisis i, per tant, per a permetre als Estats membres respondre amb rapidesa davant circumstàncies excepcionals. Els Estats membres que hagin estat autoritzats per la Comissió a aplicar una exempció de l'IVA als béns importats en benefici de les víctimes de catàstrofes han de tenir la possibilitat d'aplicar als organismes admissibles una exempció amb dret a deducció de l'IVA, en les mateixes condicions, respecte a les adquisicions intracomunitàries i els lliuraments d'aquests béns i les prestacions de serveis relacionats amb aquests béns efectuades a escala nacional i dins de la Unió. El lliurament d'aquests béns i la prestació d'aquests serveis sí que haurà d'estar subjecta a l'IVA.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top