Model 721: Declaració informativa sobre criptomonedes situades a l’estranger

El 29 de juny del 2022 es va publicar el Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el model 721 “Declaració informativa sobre criptomonedes situades a l’estranger” i que s’ha de presentar com a màxim el 31 de març del 2024.

 

SOBRE EL MODEL 721

Quan s’entén que una criptomoneda és a l’estranger?

“Quan la persona, entitat o establiment permanent que els custodi proporcionant serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers”, així com “per a mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedes, no estigués obligat a declarar l’IRPF o els impostos sobre societats, sobre patrimoni o sobre la renda de no residents”.

 

Qui haurà de presentar el model 721?

Els particulars que operen amb criptomonedes a l’estranger, els beneficiaris, autoritzats i apoderats.

 

Quina informació s’haurà d’incloure al model 721?

Entre tota la informació serà necessari incloure-hi:

  • Dades personals del declarant: número d’identificació fiscal, nom i cognoms, direcció, número de telèfon.
  • Número de monedes de l’inici i les que queden en el balanç final a 31 de desembre, deixant constància de les que s’han rebut i les que han enviat.
  • Unitats de moneda virtual declarades (cotització mitjana a 31 de desembre).
  • Informació sobre la plataforma que custodia els actius (nom, domicili, NIF o número d’identificació al país de residència).
  • Codi del país de residència fiscal del subjecte o entitat en qüestió.
  • Codi del país en el qual es trobi “el domicili de la persona o entitat” que proporciona aquests serveis de salvaguarda.
  • Claus públiques vinculades a la moneda virtual objecte de declaració i que identifiquen el moneder electrònic del declarant en el qual es troba la criptomoneda en qüestió.

 

Com es valoraran els actius?

“Es prendrà la cotització mitjana a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o, en el seu defecte, s’utilitzaran els mecanismes comunament utilitzats de valoració que proporcionin una estimació raonable del valor de mercats en euros”.

 

Quan s’haurà de presentar la declaració?

S’haurà de formalitzar entre l’1 de gener i el 31 de març de l’exercici següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top