Model 721: Declaració informativa sobre criptomonedes situades a l’estranger

El 29 de juny del 2022 es va publicar el Projecte d’Ordre pel qual s’aprova el model 721 “Declaració informativa sobre criptomonedes situades a l’estranger” i els models 172 “declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals a Espanya” i el 173 “declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals a Espanya”. 

 

SOBRE EL MODEL 721

Quan s’entén que una criptomoneda és a l’estranger?
“Quan la persona, entitat o establiment permanent que els custodiï proporcionant serveis per tal de salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers”, així com “per tal de mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedes, no estigués obligat a declarar l’IRPF o els impostos sobre societats, sobre patrimoni o sobre la renda de no residents”. 

 

Qui haurà de presentar el model 721?
Els particulars que operen amb criptomonedes a l’estranger, els beneficiaris, autoritzats i apoderats. 

 

Quina informació s’haurà d’incloure al model 721?
Entre altra informació, serà necessari incloure-hi: 
•    Dades personals del declarant: número d’identificació fiscal, nom i cognoms, direcció, número de telèfon. 
•    Número de monedes de l’inici i les que queden al balanç final a 31 de desembre, deixant constància de les que s’han rebut i les que s’han enviat. 
•    Unitats de moneda virtual declarades (cotització mitjana a 31 de desembre).
•    Informació sobre la plataforma que custodia els actius (nom, domicili, NIF o número d’identificació al país de residència). 
•    Codi del país de residència fiscal del subjecte o entitat en qüestió.
•    Codi del país en el qual es trobi “el domicili de la persona o entitat” que proporciona aquests serveis de salvaguarda.  
•    Claus públiques vinculades a la moneda virtual objecte de declaració i que identifiquen el moneder electrònic del declarant en el qual es troba la criptomoneda en qüestió. 

 

Com es valoraran els actius?
“Es prendrà la cotització mitjana a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o, en el seu defecte, s’utilitzaran els mecanismes comunament utilitzats de valoració que proporcionin una estimació raonable del valor de mercat en euros”. 

 

Quan s’haurà de presentar la declaració?
Caldrà que es formalitzi entre l’1 de gener i el 31 de març de l’exercici següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar. 

 

SOBRE ELS MODELS 172 I 173
Aquest són els models que serviran per a declarar a Hisenda els saldos i les operacions amb criptomonedes a Espanya. En concret, seran el model 172 i el model 173, que tindran efectes ja el 2023. 

Els contribuents se serviran per a aquest tràmit d’ ”un sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica, utilitzant un certificat electrònic reconegut que resulti admissible per l’Agència Estatal d’Administració Tributària”. És a dir, tot el procés serà telemàtic. 

 

Quan s’hauran de presentar?
El mes de gener de cada any amb els saldos i operacions registrades a 31 de desembre de l’any anterior. 

T’informarem puntualment de les novetats que facin referència a aquest nou model. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top