Model 369: com s'aplica i quines empreses l'han de presentar?

La normativa de l'IVA intracomunitari per al comerç electrònic (en vigor des del passat 1 de juliol del 2021) va introduir canvis fiscals per a aquests negocis, com és el model 369. D'aquesta manera, s'obliga als comerços electrònics a presentar aquest model, així com donar-se d'alta a la finestreta única (OSS) a través del formulari 035. 

Vendes a distancia
Fins al 2015, quan una empresa venia productes a consumidors finals en qualsevol altre país de la UE havia de repercutir l’IVA espanyol per aquestes vendes. No obstant això, a partir del 2015, si es superava un cert nivell de vendes a cada país (cada territori establia un llindar diferent) estava obligat a aplicar l'anomenat Règim Especial de Vendes a Distància. A partir de l'1 de juliol de 2021, es van unificar els llindars per a cada país, passant a haver-hi només un per a tots els territoris, que és de 10.000 €.

Què és el model 369 i per a què serveix? 
El model 369 és un impost que va entrar en vigor a Espanya l'1 de Juliol de 2021, conjuntament amb la nova normativa de l'IVA a l’ecommerce. 
Aquest formulari permet ingressar l'IVA dels països de la Unió Europea en els quals prestes serveis o realitzes vendes de productes mitjançant canals digitals a particulars. 

Si ets un ecommerce, marketplace o simplement si et dediques a vendre productes o serveis en línia a particulars (B2C) de la Unió Europea, en la venda hauràs de: 
•    Posar l'IVA del país del teu client.
•    Liquidar aquests IVAs en el model 369.
•    Després la Hisenda Espanyola s'encarrega de repartir aquests IVAs a cada país.

Tingues en compte que aquesta llei no afecta a les vendes que facis a empreses de la Unió Europea i que només s’aplica si realitzes vendes online. 

Qui està obligat presentar el model 369? 
Estan obligats a presentar el model 369 tots aquells que venguin a particulars de la Unió Europea béns o serveis a través de canals en línia i que el volum de vendes a aquests subjectes representin una facturació superior a 10.000€ anuals. 

És a dir, en el moment que la meva facturació a particulars de la UE superi els 10.000€ estaré obligat a donar-me d'alta en el OSS (One-Stop-Shop o també conegut com a Finestreta Única) a través del model 035 i això implicarà que haig de facturar amb l'IVA del país del client que em compra i liquidar aquest IVA en el model 369 trimestralment. 

Mentre no superi aquest import, aplicaré l'IVA d'Espanya (o del territori on estigui donat d'alta) i actuaré com fins al moment. Sortirà a la casella del model 303 com si fos una operació interior i liquidaré l'IVA a Espanya. 

Si no supera els 10.000 €, podràs optar per aquest model de tributació. Això et pot convenir si vens productes en països en els quals el tipus d'IVA és inferior a l'aplicat a Espanya; d'aquesta manera rebaixaràs el preu final per al teu client i podràs gaudir d'un avantatge comparatiu davant la teva competència.

Quan ha de presentar-se el model 369? 
Aquelles empreses que estiguin donades d'alta al Règim de la Unió o al Règim Exterior de la Unió hauran de presentar trimestralment el model 369, mentre que els que estiguin al Règim d'Importació hauran de fer-lo mensualment. Aquest document s'ha de presentar electrònicament a través de la pàgina web d'Hisenda. 

Com ha d'efectuar-se aquest model? 
El professional ha d'emplenar les dades identificatives de l'activitat i del negoci, el període de liquidació, els ingressos rebuts de la prestació de serveis i l'import de la venda de béns a particulars d'altres països de la Unió Europea. 

Finestreta única 
D'altra banda, per poder donar-se d'alta a la finestreta única europea, s'ha de presentar el model 035. Tot aquest procés es pot realitzar en línia si es disposa del certificat digital. Només cal accedir a la pàgina web d'Hisenda, identificar-se, seleccionar el règim corresponent i procedir a l'alta. 

Hem de recordar que aquells negocis que venguin productes o serveis a la Unió Europea, tant si superen com si no el llindar dels 10.000 euros, han de presentar el model 303 trimestralment.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top