Model 349: Model que has de presentar si tens operacions intracomunitàries

Què és el model 349?
El model 349 és una declaració informativa per períodes (mensual, trimestral, anual) mitjançant la qual els autònoms i les empreses detallen les seves operacions intracomunitàries, és a dir, aquelles compravendes de béns o serveis realitzades a una empresa o professional emplaçat en un altre estat membre de la Unió Europea. 

És important indicar que per tal de declarar una operació intracomunitària has d’estar donat d’alta al Registre d’Operacions Intracomunitàries (ROI), disposar de CIF intracomunitari i emetre la factura sense IVA. 

 

Qui té l’obligació de presentar el model 349?
Tots els subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que hagin realitzat operacions intracomunitàries adquireixen l’obligació de notificar-les a Hisenda mitjançant la presentació del model 349. Per això s’han de donar les següents condicions: 

  • Que l’operació no es realitzi al territori d’aplicació de l’impost. És a dir, que la compravenda s’efectuï des d’algun dels 28 països de la UE i es dirigeixi a un altre també comunitari però amb gravamen diferent. És convenient matisar que les operacions amb les Canàries, Ceuta i Melilla, tot i ser territoris amb un tribut diferent al de la resta de la Península, no es consideren operacions intracomunitàries, sinó importacions o exportacions. 
  • El venedor i comprador de l’operació ha de ser treballador autònom o societat.
  • Ambdós han d’estar registrats oficialment com a operador intracomunitari i per tant han de tenir adjudicat un número identificatiu. 

 

Terminis de presentació del model 349
El model 349 s’ha de presentar mensualment durant els 20 primers dies naturals del mes immediatament posterior al corresponent període mensual. 

A continuació, et detallem els terminis regulars de presentació del model 349 i els supòsits: 

  • Presentació trimestral: En el cas que el còmput general de les entregues de béns i prestacions de serveis no superi els 50.000 euros ni en el trimestre en curs ni en cada un dels quatre trimestres naturals anteriors. Si el vas superar, la periodicitat serà mensual. 
  • Presentació mensual: Si el total de les operacions intracomunitàries de les entregues de béns i prestacions intracomunitàries de serveis ascendeix a més de 50.000 euros
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top