Model 349. Què és i qui l’ha de presentar?

Què és el model 349?
El model 349 és una declaració informativa per períodes (mensual, trimestral, anual) mitjançant la qual els autònoms i les empreses detallen les seves operacions intracomunitàries, és a dir, aquelles compravendes de béns o serveis realitzades a una empresa o professional situat en un altre estat membre de la Unió Europea. És important indicar que per a declarar una operació intracomunitària cal estar donat d'alta al Registre d'Operacions Intracomunitàries (ROI), disposar de CIF intracomunitari i emetre la factura sense IVA.

 

Qui ha de presentar el model 349?
Qualsevol autònom o empresari que compri o vengui béns o serveis a un altre país de la UE està obligat a presentar el model 349.

Per a això han de donar-se les següents condicions:

  • Que l'operació no es realitzi al territori d'aplicació de l'impost. És a dir, que la compravenda s'efectuï des d'algun dels 28 països de la UE i es dirigeixi a un altre també comunitari, però amb gravamen diferent. És convenient matisar que les operacions amb Canàries, Ceuta i Melilla, malgrat ser territoris amb un tribut diferent al de la resta de la Península, no es consideren operacions intracomunitàries sinó importacions o exportacions.
  • El venedor i comprador de l'operació ha de ser treballador autònom o societat.
  • Tots dos han d'estar registrats oficialment com a operador intracomunitari i consegüentment tenir adjudicat un número identificatiu.

 

Quan és obligatori presentar-ho?
El model 349 ha de presentar-se mensualment durant els 20 primers dies naturals del mes immediatament posterior al corresponent període mensual. A continuació, et detallem els terminis regulars de presentació del model 349 i els supòsits:

  • Presentació mensual: Si el total de les operacions intracomunitàries ascendeix a més de 50.000 euros.
  • Presentació bimestral: Quan en acabar el segon mes d'un trimestre l'import de les operacions intracomunitàries superi els 100.000 euros.
  • Presentació trimestral: En el cas que el còmput general dels lliuraments de béns i prestacions de serveis no superi els 50.000 euros.

 

Si tens dubtes sobre el model 349, vols que realitzem la confecció d'aquest model per a la teva empresa o busques una segona opinió, contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top