Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2022: Mesures tributàries

Les mesures tributàries incloses a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat entraran en vigor el dia 1 de gener del 2022. Aquí fem un resum de les més destacades.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Reducció per aportacions a sistemes de previsió social.
Es redueix el límit general de reducció aplicable a la base imposable per aportacions  i contribucions a sistemes de previsió social. El límit passa dels 2.000 euros que es podien aplicar el 2021, als 1.500 euros a partir de l’1 de gener del 2022 per:

 • Aportacions i contribucions realitzades a plans de pensions
 • Mutualitats de previsió social
 • Plans de previsió assegurats
 • Plans de previsió social empresarial
 • Primes satisfetes a assegurances privades

Com a contrapart, s’estableix que aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros addicionals si aquest increment prové de contribucions empresarials (10.000 euros en total com ja passava).

A més, es preveu que aquest límit també es pugui ampliar mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin d’igual o inferior import a la respectiva contribució empresarial. Segons l’exposició de motius de la Llei, aquesta modificació té la finalitat d’impulsar el denominat “segon pilar” del model de pensions.

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (Mòduls).
Es mantenen pel 2022 els límits excloents del mètode d’estimació objectiva igual que en l’exercici anterior, com s’ha produït cada any des del 2016. Límits actuals:

 • 250.000 euros pel conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, amb independència de si existeix o no l’obligació d’expedir factura.
 • 125.000 euros per les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari.
 • 250.000 euros pel conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes.
 • 250.000 euros en adquisicions i importacions de béns i serveis pel conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat.

Així mateix, degut a la compatibilitat entre règims també es prorroguen aquests límits per l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.


Impost sobre Societats (IS)
Tributació mínima del 15%.
S’afegeix un nou article a la Llei de l’Impost sobre Societats per tal de fixar una imposició mínima del 15% de la base imposable per aquells contribuents de l’Impost amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d’euros o que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas, sigui quin sigui l’import de la seva xifra de negocis.

No obstant, el tipus de tributació mínim serà del 10% en les entitats de nova creació, el tipus del qual és del 15%, i del 18% per les entitats de crèdit i d’exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs, el tipus general del qual és del 30%.

Com a resultat de l’aplicació de les deduccions no es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest import.

Aquesta mesura es regula també en l’Impost sobre la Renda de no residents, per les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent.

Règim especial per entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge.
Es redueix al 40% la bonificació establerta per la part de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatge de les entitats acollides a aquest règim especial, des del 85% que es podia aplicar amb anterioritat.

Si bé aquesta mesura està en consonància amb la tributació mínima establerta del 15%, no s’ha fixat cap restricció més, per tant és d’aplicació per a totes les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge amb independència de la seva xifra de negocis.

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Grup 863. Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.
Es crea un nou grup a la secció segona de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, amb la finalitat de classificar de manera específica l’activitat exercida per periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació, que fins ara no tenia aquesta classificació, amb una quota de 115 euros tot i que exempts per tractar-se d’activitats professionals.

 

Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR)

Tributació mínima del 15%
Igual que en l’Impost sobre Societats, pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de no Residents per les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent és d’aplicació la tributació mínima (del 15% si l’import net de la xifra de negocis és igual o superior a vint milions d’euros, del 10% en les entitats de nova creació i del 18% per les entitats de crèdit i d’exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs).

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Pròrroga dels límits excloents del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
Es mantenen pel 2022 els límits excloents del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Límits actuals:
 

 • 250.000 euros pel conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, amb independència de si existeix o no l’obligació d’expedir factura.
 • 125.000 euros per les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari.
 • 250.000 euros pel conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes.
 • 250.000 euros en adquisicions i importacions de béns i serveis pel conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat.

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
Actualització del gravamen dels títols i grandeses nobiliaris.
S’actualitza en un 1% l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics Documentats.

Taxes
S’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les de quantia fixe, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener del 2021, a l’objecte d’adequar aquell a l’augment de despeses de la prestació o realització dels serveis o activitats per les quals s’exigeixen. Aquesta excepció s’estén igualment, a la taxa de regularització cadastral.
Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons resulti més proper, quan l’import originari de l’aplicació consti de tres decimals. Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària.
També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables als ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d’aplicació a la tarifa fixe de recepció de deixalles generades per vaixells, d’acord amb allò disposat al Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
L’interès legal del diner i l’interès de demora es mantenen sense canvis respecte al 2021 (3% i 3,75% respectivament).
L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) s’incrementa en un 2,5%, quedant en 19,30 euros diaris, 579,02 euros mensuals, 6.948,24 euros anuals i 8.106,28 euros comptant pagues extraordinàries.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top