Línia de prèstecs en condicions preferents pel finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (Catalunya)

Ajudes en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per a la finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial. 

Empreses beneficiàries:
Empreses industrials i de serveis a la producció, l’activitat principal de la qual estigui inclosa a la CCE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex 2. En ambdós casos hauran de tenir seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser una nova implantació. 

Les empreses de serveis a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci. 

Excepcionalment, poden ser beneficiaries d’aquestes ajudes aquelles empreses industrials no incloses al primer apartat, que acreditin un projecte d’inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.  

 

Tipologia dels projectes: 
Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comporten una despesa mínima de 1.000.000€ en el cas de les grans empreses, o de 250.000€ en el cas de les pimes, que s’ajusten a les tipologies que s’indiquen a continuació. 

1.- Els projectes de digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0, com a macrodades (big data), robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes en la cadena de valor, Internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació en el núvol, fabricació additiva o realitat augmentada.

2.- Els projectes d'inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps que duri l'ajuda financera sobre -almenys- 3 dels següents 7 aspectes:

a) Una nova implantació d'activitat industrial o de serveis a la producció que generi un mínim de 100 nous llocs de treball en els pròxims tres anys.

b) L'increment de la capacitat productiva en relació al volum produït l'any anterior, i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.

c) La creació o el manteniment de l'ocupació, amb el compromís de no aplicar cap expedient d'extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.

d) La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment amb els proveïdors locals, acreditant que la nova inversió implica de manera sostinguda durant els pròxims tres anys que més del 50% de proveïdors de components, utillatges i matèries primeres tindran seu operativa a Catalunya.

e) La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial, entesa com qualsevol inversió industrial situada fora de l'àmbit metropolità, i concretament a les comarques del Barcelonès, El Baix Llobregat i El Vallès Occidental.

f) La reindustrialització d'instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.

g) Implantació i millora de processos productius orientats a la prevenció de la generació de residus, reutilització, remanufactura i reciclatge de materials i productes.

3.- Projectes d'inversió dirigits a la transformació del sector de l'automoció, inclosos en els objectius del Pla de suport a la indústria de l'automoció i la mobilitat i que constin d'una diagnosi que orienti l'activitat cap a noves oportunitats de negoci.

Les tipologies de projectes que es descriuen en els apartats 1 i 3 podran incloure actuacions de recerca i desenvolupament.

Els beneficiaris/as de qualsevol de les tres tipologies de projectes d'inversió hauran de mantenir les inversions elegibles i subvencionables, més enllà del que estableix la Llei de subvencions abans citada, fins que el préstec no estigui completament amortitzat.


Quantia i condicions dels préstecs:
Les ajudes consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF). Prèviament a la formalització del préstec per part de l'ICF, la Direcció General d'Indústria haurà d'emetre un dictamen respecte l'elegibilitat industrial del projecte.

Les condicions dels préstecs són:

a) Tipus d'interès: serà de l'EURIBOR a dotze mesos més el 2%, i sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2% de l'interès resultant aplicable. L'import bonificat s'especificarà en la corresponent resolució d'atorgament de l'ajuda.

No obstant això, excepcionalment, el tipus d'interès podrà veure's incrementat fins a un màxim de l'EURIBOR a dotze mesos més el 2,95%, en funció de la situació economicofinancera del beneficiari/a. Aquestes operacions gaudiran de la mateixa bonificació abans esmentada.

Els valors de l'índex de referència de l’EURIBOR inferiors a zero no es tindran en compte per a calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En tals casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.

Igualment, l'ICF pot proposar substituir, de manera alternativa, el tipus variable establert per un tipus fix mínim equivalent del 2,75% quan es compleixin les següents condicions: en primer lloc, que l'entitat beneficiària l'hagi sol·licitat de manera expressa; i, en segon lloc, que l'entitat beneficiària hagi acceptat que una possible cancel·lació anticipada del préstec pot suposar incórrer en costos de ruptura, que es calcularan en la data de cancel·lació.

Cal tenir present que el tipus fix mínim equivalent es calcula a partir de la modelització de la corba de contingent zero dels tipus de permuta financera (swap) en divisa euro i igualant el valor d'una operació a tipus fix amb una operació a tipus variable més un diferencial.

Cal tenir present que el tipus fix mínim equivalent es calcula a partir de la modelització de la corba de contingent zero dels tipus de permuta financera (swap) en divisa euro i igualant el valor d'una operació a tipus fix amb una operació a tipus variable més un diferencial.

b) Import mínim de 200.000 euros per a pimes i 800.000€ per a grans empreses, imports corresponents a la corresponsabilitat mínima exigida a les empreses beneficiàries de finançar el 20% de les inversions elegibles (250.000 euros en cas de pimes i 1.000.000 euros en cas de grans empreses). L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l'actuació subvencionable.

c) Termini màxim d'amortització: serà de 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

d) Garanties: seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances.

e) Termini d'execució del projecte i desemborsament del préstec. El termini d'execució del projecte es concretarà en les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

Desemborsament: serà d'una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures, informes d'auditoria o altres documents que justifiquin la inversió.

f) Amortització: El préstec s'amortitzarà per trimestres vençuts.
g) Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec
h) Comissió amortització total o parcial màxima: el 0,5%.
Per a aquelles operacions que es formalitzin a tipus fix es podran repercutir els costos de ruptura associats a la cancel·lació de permuta financera (swap).

i) Interès de demora: tipus d'interès vigent més el 6%.

L'ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta línia, prèvia comunicació al Departament d'Empresa i Coneixement, segons la situació del mercat financer. Els preus vigents a cada moment seran aplicables a les noves operacions i es podran aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d'aquest moment. En cap cas el tipus d'interès de l'operació serà inferior al que resultaria d'aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).


Termini i presentació de les sol·licituds:

Des del 26-03-2021 fins al 31-12-2022 o fins a esgotar pressupost.

Les sol·licituds han de presentar-se i formalitzar-se telemàticament per mitjà del formulari que estarà a la disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació.


Annex CCAE-2009 (ca) Classificació catalana d'activitats econòmiques

Empreses industrials
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli i gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria
17 Indústria del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats
19 Coqueries i refinat de petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia, fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatge
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de material i equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equip NCOP
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d'un altre material de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres vàries

Empreses de serveis a la producció
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
37 Recollida i tractament d'aigües residuals
38 Tractament i eliminació de residus
4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments
467 Un altre comerç a l'engròs especialitzat

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top