Les claus de la nova Llei Beckham

La Llei Beckham és un règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. 

Quines novetats inclou?

  • Es redueix de 10 a 5 el número d’anys en els quals la persona interessada en acollir-se a aquest règim no ha d’haver estat considerat resident fiscal amb caràcter previ al de la seva arribada a Espanya. 
  • Es poden acollir a aquest règim les persones que es desplacin a Espanya a teletreballar. La novetat és que no han de justificar el desplaçament amb una motivació exclusivament econòmica per part de l’empresa.  
  • S’estén al cònjuge l’àmbit d’aplicació del règim especial i s’hi inclouen els fills menors de 25 anys o discapacitats i el progenitor (si no hi ha vincle matrimonial), sempre que compleixin es requisits recollits a la Llei. La Llei exigeix l’existència de vincle matrimonial, de fills en comú o d’ambdós per tal que s’estengui al cònjuge l’aplicació del règim especial. 
  • Fins ara els motius de desplaçament eren una relació laboral o l’adquisició de la condició d’administrador amb participació de capital social inferior al 25%. Ara també es permetrà per a freelances o l’adquisició de la condició d’administrador d’entitats, independentment de la seva participació, excepte que es tracti d’una societat patrimonial. 
  • Els treballadors per compte propi poden optar a la Llei Beckham sempre que es desplacin per a realitzar una activitat qualificada com a emprenedora, que sigui de caràcter innovador amb especial interès econòmic per Espanya i que compti amb un informe favorable de l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat. Com a conseqüència de la realització a Espanya d’una activitat econòmica per part d’un professional altament qualificat que presti serveis a empreses emergents i havent d’estar acreditada aquesta condició per l’Empresa Nacional d’Innovació ENISA. Amb motiu de la realització a Espanya d’una activitat econòmica per part d’un professional altament qualificat que porti a terme activitats de formació o I+D+i, percebent per això una remuneració que representi en conjunt més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball personal. 

Amb la incorporació d’aquestes novetats a la Llei Beckham, es preveu un increment de l’arribada de treballadors amb talent i alt poder adquisitiu a Espanya. 

 

Vols més informació sobre la Llei Beckham? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top