Legalització dels llibres d’actes

La Llei 14/2013, del 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en el seu article 18, estableix que tots els llibres que obligatòriament hagin de portar els empresaris d’acord amb les disposicions legals aplicables, inclosos els llibres d’actes de junta i altres òrgans col·legiats, o els llibres de registre de socis i d’accions nominatives, es legalitzaran telemàticament al Registre Mercantil després d’omplir-los en suport electrònic i abans que transcorrin quatre mesos següents a la data de tancament de l’exercici. 

En aquest sentit, la Direcció General dels Registres i del Notariat, mitjançant la Instrucció del 12 de febrer del 2015 primer i la Instrucció de l’1 de juliol del 2015 desenvolupen allò establert en el referit article 18 i t’ho expliquem. 

 

Quan legalitzar els llibres?
El termini per la legalització de llibres és de quatre mesos després del tancament de l’exercici social, això és, si l’exercici coincideix amb l’any natural, tancat a 31 de desembre de l’any 2021, l’últim dia per a legalitzar els llibres de l’exercici 2021 seria el 30 d’abril del 2022, essent la periodicitat anual d’aquesta legalització en suport electrònic i per via telemàtica. 

Si la societat tingués un exercici econòmic no coincident amb l’any natural, tancant el seu exercici, per exemple, el 30 de setembre de l’any 2021, el 31 de gener de l’any 2022 hauria estat la data límit per a legalitzar telemàticament els llibres. 

De tota manera, en qualsevol moment de l’exercici social es podran legalitzar llibres de detalls d’actes amb actes de l’exercici corrent a efectes probatoris o de qualsevol altra naturalesa i sense perjudici que al llibre d’actes de tot l’exercici es tornin a incloure novament i de manera obligatòria aquestes actes ja presentades. 

 

Només es permet la legalització telemàticament?
Aquest sistema de legalització de llibres en format electrònic i presentació per via telemàtica és d’aplicació als llibres obligatoris de tota classe respecte d’exercicis oberts a partir del dia 29 de setembre del 2013, data d’entrada en vigor de la llei. 

Per tant, respecte dels exercicis iniciats des d’aquesta data NO és possible la legalització de llibres en suport paper o en suport electrònic de qualsevol tipus no presentats per via telemàtica. 

 

Qui ha de presentar els llibres per la seva legalització?
La legalització de llibres serà obligatòria per a tots els empresaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, obligades a portar una comptabilitat ajustada a les prescripcions del Codi de Comerç. No obstant, no serà d’aplicació a les unions temporals d’empreses, comunitats de béns, associacions i fundacions. 

Contacta amb nosaltres si vols legalitzar els teus llibres. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top