Dret Civil

Si necessites assessorament en l’àmbit del dret privat, a TAX Legal també et podem ajudar.

Quins serveis posem al teu abast?

 • Assessorament, negociació i contractació civil.
 • Dret immobiliari i de la construcció: compravendes, promeses i opcions de compra i venda de béns mobles i immobles i permutes.
 • Contractes d’arrendament i subarrendament de finques rústiques i urbanes, així com de béns mobles. També contractes d’arrendament amb opció de compra.
 • Contractes de préstec, reconeixements de deute i cessions de crèdits.
 • Contractes de dipòsits i rendes vitalícies.
 • Contractes d’arrendaments d’obra o de serveis i de tot tipus de contractes de col·laboració.
 • Constitució de societats civils i comunitats de béns.
 • Assessorament i tramitació de tota classe d’operacions hipotecàries i registrals: agrupacions i segregacions, declaracions d’obra nova, divisions en propietat horitzontal, expedients notarials de domini i de major cabuda, hipoteques, cancel·lacions de càrregues, tràmits davant la gerència el cadastre corresponent, etc.
 • Assessorament en matèria de propietat horitzontal i comunitat de propietaris.
 • Assessorament i preparació de documentació en matèria de constitució i extinció de drets reals: habitació, usdefruit, servituds, hipoteques, etc.
 • Assessorament i actuacions en matèria de donacions i successions: testaments, acceptació d’herències, llegats, legítimes, actes de declaració d’hereus… Així com el càlcul de l’impost corresponent.
 • Dret de família.
 • Assessorament en matèria de dret a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal.
 • Assessorament i constitució d’associacions sense ànim de lucre i fundacions.
 • Assessorament en matèria de consumidors i usuaris i condicions generals de la contractació.

 

Vols més informació? Posa’t en contacte amb nosaltres i estudiarem el teu cas de manera personalitzada.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top