L’Audiència Nacional conclou que la compensació de bases imposables negatives no és una opció tributària immodificable

A la seva sentència de l’11 de desembre del 2020 (al recurs 439/2017, la direcció lletrada del qual portava Garrigues), anul·la la resolució del TEAC de 4 d’abril del 2017a la qual es va establir que a la compensació de bases imposables negatives (BIN) a l’autoliquidació de l’Impost sobre Societats, hi resultava d’aplicació el règim de les opcions tributàries previst a l’article 119.3 de la Llei General Tributària (LGT).

El cas enjudiciat es refereix a un contribuent que, després de la presentació de la seva autoliquidació de l’Impost sobre Societats en període voluntari, va sol·licitar la rectificació d’aquesta autoliquidació per augmentar l’import de BIN originalment aplicat. L’Administració tributària va rebutjar la sol·licitud perquè, en la seva opinió, la compensació de BIN és una opció tributària que no es pot rectificar una vegada transcorregut el termini establert per la presentació de l’autoliquidació de l’impost.

El TEAC va confirmar aquest criteri en la seva Resolució de 4 d’abril del 2017 (R.G. 1510/2013) i va sostenir que la compensació de BIN (i, en el seu cas, la quantia de les BIN compensades) havia de ser considerada una opció tributària sotmesa als límits de l’article 119.3 de la LGT. Aquesta resolució es va convertir, des de la seva publicació, en un cas de referència per la doctrina administrativa en matèria d’opcions tributàries i ha estat reiteradament invocada per l’Administració tributària en els últims anys com a suport per l’aplicació extensiva dels límits continguts en el referit article 119.3 de la LGT.

L’Audiència Nacional ha anul·lat aquesta resolució del TEAC i ha donat la raó a la recurrent, que sostenia que la compensació de BIN és un dret dels contribuents i no una opció tributària. Per tant, aquesta facultat (i així ho entén l’Audiència Nacional)no és susceptible de ser limitada temporalment, ja que no existeix cobertura legal per això.

Així, entén l’Audiència Nacional que els límits temporals previstos a l’article 119.3 de la LGT no resulten aplicables a la compensació de BIN en l’autoliquidació de l’impost, perquè aquest precepte no és aplicable a les autoliquidacions i a la seva posterior rectificació.

En definitiva, segons l’Audiència Nacional, la compensació de BIN realitzada en una autoliquidació és susceptible de ser rectificada a través del camí establert a l’article 120.3 de la LGT.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top