La nova llei concursal limita l’ajornament i el fraccionament del pagament d’impostos

Aquesta setmana s’ha publicat la nova llei concursal que, entre d’altres temes, endureix els terminis que les empreses tenen per a pagar els deutes tributaris ajornats o fraccionats. Segons la nova normativa, a partir de l’1 de gener del 2023, els terminis aniran des del sis fins als dotze mesos, cosa que suposa una reducció del temps del qual disposa el contribuent per tal de pagar a l’Agència Tributària. Fins ara i mentre no entri en vigor el nou canvi, la Instrucció 1/2017 de l’Agència Tributària és la que regula els terminis màxims per a pagar els ajornaments i fraccionaments, que van des dels 12 fins als 36 mesos. 

Actualment, aquest termini màxim de concessió dels pagaments es concedeix si s’aporta aval bancari i certificat d’assegurança de caució. A més, la llei establia un ajornament de fins a 24 mesos si s’aporten altres garanties i de fins a 12 mesos pels casos d’exempció, dispensa total o parcial o segones i ulteriors càrregues o garanties sobre béns mobles. No obstant, per motius excepcionals, la llei permetia fins ara superar els terminis màxims. 

No obstant això, a partir del proper 1 de gener l’escenari serà diferent. Les empreses i els contribuents només disposaran de sis mesos per a pagar a Hisenda els deutes tributaris quan els ajornaments o fraccionaments es garanteixin mitjançant hipoteca, penyora, fiança personal i solidària o altra que s’estimi suficient. Aquest termini també s’aplicarà en els casos en què es dispensi total o parcialment a l’obligat tributari de la constitució de garanties. 

El nou text amplia el termini a nou mesos quan es constitueixi a favor de l’Administració tributària aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució. Arribarà als dotze mesos quan es dispensi a l’obligat tributari de la constitució de garanties perquè li manquen béns suficients per a garantir el deute. 

D’altra banda, també s’ha aprofitat la llei concursal per a elevar a rang de llei l’exempció de l’obligació d’aportar garanties en sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes de dret públic gestionats per l’Agència Tributària i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal, amb exclusió dels deutes duaners, sempre que el seu import en conjunt no excedeixi els 30.000€. 

Per a qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top