La data d'una factura, és important per a la fiscalitat del negoci?

Què és la data d'emissió de factura?

Es refereix al moment exacte en què aquesta es crea o genera. La inclusió d'aquesta data és un requeriment essencial. Totes les factures que recolzin una transacció, ja sigui d'un producte o servei, han d'incloure-la.

És imprescindible que la data d'emissió sigui autèntica, per la qual cosa no és apropiat emetre factures amb dates que no coincideixin amb la realitat de la transacció. Gràcies a això, és possible establir un ordre temporal a les factures dins de la comptabilitat empresarial, essencial quan arriba el moment de gestionar impostos com l'IVA o l'IRPF.

Què determina la importància de la data d'emissió d'una factura?

En l'àmbit comptable, la data d'una factura és de gran importància. Proporciona informació bàsica per al tancament fiscal i per a diferents anàlisis financeres:

  • Depenent de la data i any, l'impacte fiscal i financer d'una factura pot variar, especialment quan es considera el balanç d'ingressos i despeses de l'empresa.
  • En funció de quan s'emeti la factura, els impostos associats es liquidaran en un trimestre específic.
  • Una factura que no presenti una data d'emissió adequada no té validesa.
  • La data d'emissió és essencial per a qualsevol reclamació.

Si alguna vegada et trobes amb una factura que no té data, el més recomanable és sol·licitar una correcció, perquè la data ha de ser proporcionada per qui emet la factura.

És vàlida una factura sense data d'emissió?

No, no ho és. Segons les regulacions de facturació a Espanya, totes les factures han de portar una data d'emissió. L'Agència Tributària no admetrà factures que no tinguin data, i aquesta omissió pot implicar sancions per a qui l'hagi emès.

Per a les inspeccions i revisions fiscals, les autoritats requeriran sempre factures amb data.

Respecte a les factures, és possible trobar dues dates diferents: la d'emissió i la de venciment. Mentre la primera indica quan es va generar la factura, la segona assenyala quan ha de ser abonat l'import corresponent.

La data d'emissió és la que determina el període comptable de referència de la factura. És aquesta dada el que realment té pes en ordenar cronològicament les factures dins de l'empresa.

La data d'emissió varia segons el tipus de factura?

Hi ha diferents tipus de factures, com les rectificatives o les simplificades, que poden portar a confusions pel que fa a les dates.

En el cas de factures rectificatives, aquestes s'emeten per a corregir una anterior. La data de la factura rectificativa serà la de la seva pròpia emissió, però és crucial tenir en compte també la data original. Les rectificacions es poden fer fins a quatre anys després de l'emissió original.

Per a les factures simplificades, la data que sol figurar és la de lliurament del producte o servei. Si no és així, s'inclourien tant la data d'emissió com la de l'operació.

Independentment del tipus, totes les factures han de portar la seva data d'emissió. És essencial per a complir amb les obligacions fiscals d'empresaris i autònoms a Espanya.

I si la factura té un error a la data?

Equivocar-se en la data d'emissió d'una factura pot succeir. Amb l'ús d'eines digitals i programes de facturació, la possibilitat d’errors és més reduïda. No obstant això, davant un error a la data d'emissió, hi ha diferents escenaris:

  • Si després d'emetre una factura amb una data errònia no has creat una altra amb una data posterior i encara estàs al mateix trimestre fiscal, és possible corregir la data en aquesta mateixa factura. Això sí, és essencial comunicar aquest canvi al destinatari i enviar-li la factura corregida. No obstant això, és important assenyalar que l'Agència Tributària no veu amb bons ulls aquestes modificacions i, en general, no permet canvis a la data d'emissió.
  • Si després d'emetre la factura incorrecta has generat una altra amb una data posterior o si ja has avançat al següent trimestre fiscal, la solució passa per elaborar una factura rectificativa que aclareixi i corregeixi la data d'emissió de la factura original.

Necessites assessorament fiscal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top