La AEAT et pot sancionar si no has entregat el certificat de retencions

Els obligats a retenir quantitats a compte de l’IRPF (empreses o empresaris individuals) han d’haver entregat abans del període voluntari de presentació de la renda, el certificat de retencions i pagaments a compte. 

 

És obligatori entregar el certificat de retencions?
Així ho afirma el Reglament de l’IRPF: “El retenidor o obligat a ingressar a compte haurà d’expedir en favor del contribuent certificació acreditativa de les retencions practicades o dels ingressos a compte efectuats, així com de les restants dades referents al contribuent que s’han d’incloure a la declaració anual a la qual es refereix l’apartat anterior”. 

 

Quines són les sancions per no entregar el certificat de retencions?
L’incompliment d’entrega es considera una sanció lleu i l’import inicial de la sanció és una multa fixe de 150€. La graduació de la sanció es dona per comissió repetida i la reducció de la sanció per no interposar recurs. 

 

Quan s’ha d’entregar el certificat?
És necessari que es faci arribar al contribuent abans de l’obertura del termini de declaració per aquest Impost: 

  • Per a contribuents de l’IRPF abans del mes d’abril. 
  • Per a contribuents de l’Impost sobre Societats, abans del mes de juliol. 

 

Com s’han d’entregar?
La forma d’entrega habitual per a treballadors amb contracte vigent a l’empresa és l’entrega presencial, de manera que s’aprofita per tal que signin un rebut. 

Quan l’entrega física no és possible (treballadors que ja no hi són, altres empresaris, etc) es pot entregar per correu ordinari, per correu electrònic o per fax, sempre que es pugui tenir constància de la recepció per part del destinatari. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top