L’1 de gener se suprimeix la figura de treballador autònom a temps parcial

El Reial Decret-llei 13/2022, del 26 de juliol, amb efectes de l’01/01/2023 suprimeix la figura de l’autònom a temps parcial una vegada entri en vigor la nova cotització per trams. 

Els articles 1.1, 24 i 25, la regulació dels quals no ha estat desenvolupada, tenen com a objectiu suprimir la figura de l’autònom a temps parcial. Amb la creació del nou sistema de cotització perd ja absolutament la seva finalitat, ja que, el treball autònom no es mesura pel temps empleat en l’activitat. 

Treballador autònom a temps parcial
Afecta aquesta supressió a la possibilitat de gaudi a temps parcial de la prestació per naixement de fill dels autònoms?

No. El que s’elimina és una possibilitat de cotitzar a temps parcial al RETA. 

Pluriactivitat
Es considerarà pluriactivitat la situació del treballador per compte propi i/o aliè les activitats del qual donin lloc a la seva alta obligatòria en dos o més Règims diferents del sistema de la Seguretat Social. Amb efectes de 01/01/2023: 

  • En el supòsit de realització simultània de dues o més activitats que donin lloc a la inclusió al Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònom, l’alta en aquest Règim, així com la cotització en aquest, seran úniques i es practicaran en els termes indicats per l’art. 46.3 del Reial Decret-llei 84/1996. 
  • Aquells autònoms que exerceixin la seva activitat a temps parcial hauran d’escollir la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de rendiments nets anuals dins de la taula general de bases fixada. És a dir, els treballadors autònoms en situació de pluriactivitat podran escollir com a base de cotització aquella que, conforme a les seves previsions de rendiments nets anuals, permeti ajustar la seva cotització conforme a la seva activitat. 

Segons la nova redacció l’art. 313 de la LGSS (també amb efectes 01/01/2023): 

  • Les persones autònomes que cotitzin en règim de pluriactivitat tindran dret a la reintegració del 50 per cent de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici, amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes. 
  • La Tresoreria General de la Seguretat Social (amb caràcter general) procedirà a abonar la reintegració que en cada cas correspongui en un termini màxim de quatre mesos des de la regularització de la cotització en aquest règim especial, a efectes de determinar les bases de cotització i les quotes mensuals definitives del corresponent any (art. 308.1.c) de la LGSS). 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top