IRPF. Beneficis pels propietaris

Si ets propietari d’un local i has vist reduïts els ingressos del lloguer durant el 2020, així hauràs de declarar-los per no tributar de més a la teva pròxima declaració de la Renda. 

Com haig de fer la declaració?

Reducció. Si has pactat amb l’arrendatari una reducció del preu del lloguer, únicament hauràs de declarar com ingressos els nous imports acordats. 

Diferiment. En cas de que hagis pactat un diferiment dels pagaments, recorda que no hauràs de computar les rendes que no hagis cobrat. 

Exemple. Si cobres una renda de 1000€ al mes pel lloguer del local i l’any passat vas arribar a un acord amb l’arrendatari per el que aquestes rendes dels mesos d’abril i maig es pagarien en els 4 mesos següents al mes de novembre de 2020, els ingressos a declarar seran: 

  • 10000€ pels mesos de gener a març i de juny a desembre (1000€ x 10 mesos) + 1000 (1/4 de 2.000€ diferits x 2 (els mesos de novembre i desembre)). 
  • Total ingressos a declarar: 11000€.

Impagament. Si s’ha produït un impagament de les rendes del lloguer, en aquest cas hauràs de declarar-les totes, inclòs les no cobrades. No obstant, podràs deduir com a despesa aquelles rendes impagades a 31 de desembre en les que hagin transcorregut més de 3 mesos des del seu venciment. 

Aquest termini, que ne exercicis anteriors era de 6 mesos, ha quedat reduït a 3 mesos pels exercicis 2020 i 2021 (art. 15 del RDL 35/2020). 

En les 3 situacions (reducció del lloguer, diferiment de les rendes o impagament) podràs continuar deduint l’amortització i les despeses en les que hagis tingut que incorre durant tot l’any sense que procedeixi la imputació de rendes en cap cas mentre sigui vigent el contracte de lloguer.

 

I el 2021?

Tingues en compte amés que el 2021 podràs considerar com a despesa deduïble en els rendiments de capital mobiliari la reducció en la renda del lloguer que hagis acordat amb l’arrendatari que correspongui als mesos de gener, febrer i març de 2021 (art. 13 RDL 35/2020).

Requisits. Per això es tindran que donar les següents circumstancies: 
- Que el propietari no sigui considerat un gran propietari d’immobles. Es a dir, que no sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2. 
- Que dita rebaixa no es compensi en el futur amb increments del lloguer. 
- Que no existeixi vinculació entre arrendador i arrendatari. 
- Que l’arrendatari realitzi en el local alguna de les activitats més afectades per la Covid-19 (comerç, hostaleria, restauració, agencia de viatges, serveis recreatius com discoteques,...). 

Així, si la reducció ha estat del 50%, el rendiment net d’aquests mesos serà de 0. Imagina que cobres una renda de 2000€ i que has pactat una reducció del 50%. Els ingressos d’aquests 3 mesos seran de 6000 (2000€ x 3 mesos) i per altra banda podràs deduir com a despesa de reducció (50% de 2000€ x 3 mesos). 

Per escrit. Tant si rebaixes el lloguer com si pactes el diferiment del pagament de la renda, es necessari formalitzar dits acords per escrit. En cas contrari, podràs veure’t obligat a tributar com si haguessis percebut el lloguer íntegre. 

Exemple. Ets propietari d’un local pel que cobres un lloguer mensual de 1.000€ que es paguen cada dia 1. 
    a) Pactes el diferiment dels últims 4 últims mesos de l’any. 
    b) L’arrendador deixa de pagar els últims 4 mesos de l’any. 

A)    
Ingressos:    8.000
Despeses:    0
Rendiment net:    8.000
(1.000 € x 8 mesos)
 

B)

Ingressos:    12.000
Despeses (*):    1.000
Rendiment net:    11.000

(*): Només podràs deduir com a despesa per impagament el mes de setembre 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top