Informació important pels autònoms: actualització RETA

Des de la Tresoreria general de la Seguretat Social, aquest mes de febrer, a més de les quotes del període l’ingrés del qual correspon, es carregaran deutes complementaris per l’import de diferències resultants de l’actualització de liquidacions de períodes anteriors, recalculats com a conseqüència de modificacions en les dades d’afiliació o en les condicions de cotització.

La majoria d’aquests deutes complementaris es poden donar pels següents motius:

  • Actualització dels tipus de AT/EP i cessament de l’any 2020 per a treballadors autònoms (es carregaran en mesos successius des del febrer 2021 les diferències corresponents als períodes de gener a agost del 2020).
  • Revisió de les bonificacions aplicades en supòsits de prestacions per naixement i cura del menor gaudides per treballadors autònoms a temps parcial (si la diferència afecta a diversos períodes els deutes s’aniran emetent en mesos successius des del febrer del 2021)
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top