Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Què grava aquest impost?
L’impost sobre els envasos de plàstic és un tribut que grava la QUANTITAT de PLÀSTIC NO RECICLAT que incorporin els ENVASOS NO REUTILITZABLES i COMPLEMENTS d’aquests en TOT el TERRITORI ESPANYOL. 

Normativa
Llei 7/22, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular (articles 67 a 83). 

Entrada en vigor
Segons allò disposat a la Disposició Final Tretzena l’entrada en vigor serà el proper 1 de gener del 2023.

Base imposable
Quantitat de plàstic NO reciclat expressat en Kg que continguin els seus envasos i complements. 
Per a demostrar la part de plàstic reciclat que porta l’envàs s’haurà de certificar per part d’una empresa acreditada per a emetre certificats d’acord amb la norma UNE-EN 15343:2008 “Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat de reciclat de plàstics i contingut en reciclat”. 
Què és un ENVÀS?

 • Article dissenyat per a: 
  • CONTENIR
  • PROTEGIR
  • MANIPULAR
  • DISTRIBUIR
  • PRESENTAR

...mercaderies des de matèries primeres fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. 

 • Tots els articles d’un sol ús amb la mateixa finalitat (ex: sobres d’oli, salses, ketchup, melmelada, etc)
 • Al concepte ENVÀS també s’hi inclouen els envasos de venda o primaris (per exemple una ampolla de plàstic d’aigua), envasos col·lectius (un pack de diverses ampolles) i envasos de transport o terciaris (palets). 
 • ATENCIÓ! NO són ENVASOS: Articles que formin part integrant d’un producte durant tota la seva vida útil i tots els elements que estiguin destinats a ser utilitzats, consumits o eliminats (per exemple: caixes que contenen càpsules de cafè). 

Definició d’envàs NO REUTILITZABLE: 
Envàs NO concebut, dissenyat i comercialitzat: 

 • Per a realitzar múltiples circuits i rotacions al llarg del cicle de vida. 
 • Per a ser reomplert o reutilitzat amb la mateixa finalitat per la qual va ser dissenyat. 

Concepte de COMPLEMENTS D’ENVÀS 
Exemple: tap d’una ampolla, paper film, fundes de plàstic per a roba neta de bugaderia, làmines de protecció de pantalles, embolcall dels caramels, etc. 

Contribuent
Les persones físiques o jurídiques que FABRIQUIN o ADQUIREIXIN EN UNA OPERACIÓ INTRACOMUNITÀRIA o IMPORTACIÓ els ENVASOS i els seus COMPLTEMENTS.
Matís: NO és fabricació l’elaboració d’envasos a partir, exclusivament, dels productes semielaborats destinats a l’obtenció els envasos: 

 • Brick: Contribuent: El venedor de les làmines per la seva elaboració. 
 • Ampolles: Contribuent: L’empresa envasadora si els elabora partint de la matèria primera. 
 • Taps de plàstic: Contribuent: l’empresa que els fabrica. 

En els casos d’INTRODUCCIÓ IRREGULAR al mercat d’aquests envasos i complements, el contribuent serà qui els posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi. 

Meritació
Fabricació
A la fabricació: en el moment de la PRIMERA ENTREGA o posada a disposició de l’adquirent. 
A la factura s’ha d’indicar: 

 • Kg de plàstic no reciclat. 
 • Si s’aplica alguna exempció.
 • Quota a pagar. 

Adquisició intracomunitària
En les adquisicions intracomunitàries, el dia 15 el mes següent al què s’iniciï l’expedició o el transport dels productes excepte en el supòsit que amb anterioritat a aquesta data s’expedeixi factura, la meritació tindrà lloc a la data d’expedició d’aquesta. 

Importacions
En les importacions: En el moment en el qual té lloc la MERITACIÓ dels DRETS d’IMPORTACIÓ segons la legislació duanera. 

Introduccions irregulars al mercat
En el cas d’introduccions irregulars al mercat, i si no es coneix el moment en el qual es va introduir, es considerarà que la introducció irregular es va produir en el període de liquidació més antic entre els no prescrits. 

Tipus impositiu
El tipus impositiu és de 0,45 euros per Kg de plàstic no reciclat contingut en els envasos no reutilitzables que s’utilitzin a Espanya. 

Període de liquidació
Pel FABRICANT o ADQUIRENT INTRACOMUNITARI, el període de liquidació serà MENSUAL o TRIMESTRAL, en funció del període de liquidació de l’IVA. 
Per a l’IMPORTADOR, l’impost es liquidarà en la forma prevista pel deute duaner. 

Entregues i adquisicions exemptes
La fabricació, importació i adquisició intracomunitària de: 

 • Envasos de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari. 
 • Productes de plàstics semielaborats (que es destinin a obtenir envasos de medicaments i productes sanitaris). 
 • Productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables de medicaments. 

Cal que s’acrediti per part de l’adquirent mitjançant una declaració prèvia on es manifesti el destí dels productes que gaudeixin de l’exempció. 
La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de rotlles de plàstic per a utilitzar baixes de farratge, cereals d’ús agrícola o ramader. 

Entregues i adquisicions no subjectes 

 • Entregues d’envasos fora del territori espanyol - Cal que se n’acrediti la sortida. 
 • Deteriorament o destrucció dels envasos – Cal provar-se davant la AEAT.
 • Components per a ser incorporats als productes de l’envàs (pintures, tintes, laques i adhesius).
 • Entregues i adquisicions d’envasos i complements que, podent desenvolupar les funcions de contenció, protecció i manipulació de les mercaderies, no estan dissenyats per a ser entregats conjuntament amb aquestes mercaderies (Ex. Hivernacle). 
 • La importació o adquisició intracomunitària, quan el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi de 5kg en un mes. 
 • Entregues i adquisicions de productes de plàstic semielaborats quan no es destinin a obtenir envasos no reutilitzables. 
 • Entregues i adquisicions de productes que continguin plàstic quan no es destinin a permetre el tancament, comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic. 

Deduccions

 • Pel FABRICANT, en l’autoliquidació corresponent al període de liquidació, es pot deduir l’impost pagat a l’entrega o posada a disposició en territori espanyol dels productes fabricats quan es retornin per a la seva destrucció o reincorporació al procés de fabricació, previ reintegrament del seu import a l’adquirent en territori espanyol. 
 • Per a l’ADQUIRENT INTRACOMUNITARI, en l’autoliquidació corresponent al període de liquidació en què es produeixin les següents circumstàncies, es pot deduir l’impost pagat en l’autoliquidació intracomunitària quan els productes adquirits: 
  • S’enviïn fora del territori espanyol. 
  • Es destrueixin o siguin inadequats per a la seva utilització amb anterioritat a la seva primera entrega o posada a disposició en territori espanyol. 
  • El retorn per devolució, després de l’entrega de l’envàs en territori espanyol i previ reintegrament del seu import a l’adquirent (client). 

Si la quantia de les deduccions supera l’import de les quotes meritades en el període de liquidació, es pot optar per: 

 • Compensar l’excés en les autoliquidacions posteriors dins dels quatre anys a partir de la finalització del període de liquidació en què es va produir l’excés. 
 • Sol·licitar la devolució del saldo existent a favor seu en l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’any natural. 

Devolució
Pels importadors quan els productes importats: 

 • S’entreguin fora del territori espanyol. 
 • Es destrueixin o resultin inadequats per a la seva utilització amb anterioritat a la primera entrega o posada a disposició dels productes en territori espanyol. 
 • Es retornin, després de la seva entrega o posada a disposició en el territori espanyol, previ reintegrament de l’impost a l’adquirent en territori espanyol. 

Per l’adquirent que no tingui la condició de contribuent dels productes adquirits: 

 • S’enviïn fora del territori espanyol. 
 • Siguin envasos, productes de plàstic que es destinin a envasos de medicaments, productes sanitaris, etc. 
 • Es modifiquin podent ser reutilitzats. 
 • Siguin productes plàstics semielaborats i no es destinin a l’obtenció d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic. 
 • Siguin productes que continguin plàstic i no es destinin a permetre el tancament, comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables. 

Per a sol·licitar la devolució es farà a través del model A 22 “Impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució”.

Infraccions i sancions 

 • La manca d’inscripció al cens: 1.000 euros. 
 • Declaració incorrecta dels Kg de plàstic, sanció del 50% de les quotes no ingressades amb un mínim de 1.000 euros. La sanció s’incrementarà en un 25% si existeix reiteració. 
 • Aplicació incorrecta d’exempcions, sanció del 150% del benefici fiscal indegudament aplicat, amb un import mínim de 1.000 euros. 
 • Dades incorrectes en la factura de venda, sanció de 75 euros per factura o certificat emès incorrecte. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top