I.P. No-residents. Aquest deute sí que redueix el teu patrimoni

Les persones físiques no residents a Espanya que siguin titulars de béns o drets situats al nostre país es poden veure obligades a tributar en l’Impost sobre el Patrimoni “per obligació real”. 

 

Obligats
Igual que els residents, estaran obligats a presentar la declaració: 

  • Sempre que la quota de l’impost resulti a ingressar. 
  • O quan, sense haver-hi quota a ingressar, el valor dels béns i drets situats a Espanya (inclosos els exempts) superi els 2 milions d’euros. 

 

Deutes
A diferència dels contribuents que tributin per obligació personal, aquells que tributin per obligació real només poden deduir les càrregues i gravàmens que afectin als béns no exempts situats en territori espanyol i els deutes per capitals invertits en aquests béns. 

Així, si vas comprar un immoble a Espanya per a l’adquisició del qual vas haver de demanar un préstec (ja sigui hipotecari o no), no oblidis deduir a la seva base imposable l’import d’aquest deute al final de l’any. 

 

Deutes a l’estranger
També podràs deduir l’import del deute tot i que el préstec s’hagi formalitzat en un banc estranger. Això sí, igualment hauràs de poder demostrar que aquest préstec es va utilitzar per a finançar la compra de l’immoble (fixació de doctrina per la STS 418/2023 del 13-02-2023). 


Vols més informació? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top