Has rebut una carta de l'Agència Tributària on se t'indica que coneix els vehicles que té en propietat la teva empresa?

L'Agència Tributària està enviant a les empreses la carta adjunta -descarrega-te-la aquí- avisant-les que disposa d'informació dels vehicles de la seva propietat i d'aquells de què disposa mitjançant un contracte de leasing i avisant que han iniciat una campanya d'informació respecte de les conseqüències tributàries de la cessió de l'ús de vehicles als treballadors per al seu ús particular.

A continuació, t'expliquem el que has de tenir en compte a les despeses relacionades amb vehicles afectes a l'activitat de l'empresa.

Els contribuents per l'IRPF (persones físiques i entitats en atribució de rendes no subjectes a l'Impost de Societats) són els que normalment surten pitjor parats quant pel que fa a la possibilitat de poder deduir un vehicle afecte a l'activitat i les seves despeses accessòries. En primer lloc, la deducció de qualsevol despesa relativa al vehicle exigiria que aquest tingués la consideració d'element patrimonial afecte a l'activitat econòmica desenvolupada pel contribuent.

Ens podem trobar davant dues tipologies de vehicles:

  • Vehicles sense riscos

- Els vehicles mixtos destinats al transport de mercaderies.
- Els destinats a la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.
- Els destinats a la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots mitjançant contraprestació.
- Els destinats als desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.
- Els destinats a ser objecte de cessió d'ús amb habitualitat i onerositat.

En aquests casos es presumeix una afectació total a l'activitat i la seva deducció com a despesa via amortització i les altres despeses accessòries (gasolina, reparacions, assegurança, impostos municipals, etc.) no planteja en principi cap mena de dubte. Ara bé, cal tenir en compte que és una llista taxada i limitada a unes certes activitats o característiques del vehicle. Així, per exemple, qualsevol professional que no sigui agent o representant comercial no podrà deduir-se el vehicle, encara que faci tasques similars. O bé, si el vehicle no està catalogat com de transport de mercaderies exclusivament, tampoc podria acollir-se a aquesta excepció.
 

  • La resta de vehicles

D'acord amb aquest precepte, la resta de vehicles, atès que l'activitat no es trobarà ja entre les excepcions contemplades anteriorment, s'exigeix per part de l'Administració Tributària una utilització exclusiva en l'activitat. Parlant clar, o tot o res.

En el cas d'utilització exclusiva del vehicle a l'activitat, podran deduir-se per a la determinació del rendiment net de l'activitat tant l'amortització del vehicle, com les despeses derivades de la seva utilització (reparacions, carburant, assegurança, etc.,). En el cas que la utilització del vehicle a l'activitat no fos exclusiva, és a dir, que també fos utilitzat per a altres fins, el mateix no tindrà la consideració d'afecte a l'activitat econòmica, no sent deduïbles en la determinació del rendiment net ni les amortitzacions, ni les esmentades despeses derivades de la seva utilització.


Què succeeix amb l'IVA?
En l'IVA, s'apliquen unes regles diferents a l'IRPF. En l'IVA es manté una deducció del 50% de les quotes suportades. Això porta com a conseqüència la paradoxa que una despesa no sigui fiscalment deduïble en l'IRPF, però si el 50% de la quota.

IMPORTANT: Cal tenir en compte que, si el vehicle també és utilitzat de manera personal per algun treballador, administrador, etc., es generarà una retribució en espècie a incloure a la seva nòmina.

En resum, depenent del tipus de vehicle, de l'activitat que s'exerceixi, de l'impost de què es tracti i de la tipologia del contribuent podrem deduir-lo tot, una part o res.

Et recomanem que, si et trobes en aquesta situació, contactis amb nosaltres i t'assessorarem de forma personalitzada.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top