Has rebut una carta de la Inspecció de Treball pels contractes fixos-discontinus? Així has d'actuar

La Inspecció de Treball i Seguretat Social -ITSS- ha iniciat una campanya centrada en el control dels contractes fixos discontinus. L'objectiu d'aquestes inspeccions és controlar que no s'aprofiten els períodes d'inactivitat per al gaudi indegut de la prestació per desocupació mentre es treballa irregularment.

Si la teva empresa ha rebut una carta o comunicació d'inspecció, tens diverses opcions. Primer, és necessari destacar que:

  1. No és una notificació rebuda per la seu electrònica de la TGSS que hagis de contestar. És una simple comunicació on se’t fa veure una situació concreta que succeeix a la teva empresa i que la ITSS entén que pugui constituir un fet fraudulent.
  2. S'informa l'empresa que aquells contractes que no siguin transformats en un mes des de la recepció de la comunicació seran objecte de la corresponent actuació inspectora.
  3. També s'adverteix que l'incompliment de la normativa sobre modalitats contractuals es considera infracció greu.

 

Com actuar davant la carta o comunicat d'Inspecció?

Existeixen diverses opcions:

 

1. No fer res

Al ser una notificació que no és necessari contestar, s'entén que si la teva empresa està actuant d'acord amb la normativa vigent, únicament has de recopilar informació i documents que acreditin el teu correcte comportament. Si finalment la ITSS decideix actuar i redacta un avís d'inspecció, hauràs de poder justificar les decisions preses a la teva empresa i que els "indicis" argumentats per la ITSS a la seva comunicació no corresponen a una realitat fraudulenta.

 

2. Seguir el suggeriment que apareix a la comunicació rebuda

Per norma general, haurà de realitzar-se de la següent manera:

A. Tràmit davant la TGSS

Hauràs de realitzar una "modificació del contracte de treball" per a canviar el codi assignat al contracte fix discontinu que tingués la persona treballadora fins avui en què es rep la notificació i el que haurà de tenir a partir de la data en què desitgis realitzar aquesta modificació (contracte indefinit ordinari).

En funció de si aquest nou contracte és un contracte indefinit ordinari a temps complet o contracte indefinit ordinari a temps parcial, hauràs d'emplenar el coeficient de temps parcial que correspongui a la jornada de treball objecte de transformació.

B. Tràmit davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

És possible trobar que l'única transformació o conversió existent a aquest efecte és la "Conversió d'un Contracte Temporal en Contracte Indefinit". Aquesta opció no és útil ja que el contracte fix discontinu, per definició, és un contracte indefinit (no temporal). En altres paraules, no és possible transformar un contracte que ja és indefinit a indefinit. Serà necessari realitzar una "novació" d'aquest contracte.

El procés lògic és:

  • Haurà de realitzar-se una comunicació del contracte al SEPE (contracte indefinit ordinari 100 o 200) com si d'un nou contracte es tractés (no és possible comunicar una conversió). Aquí s'establiran les condicions del contracte indefinit ordinari, perquè aquest organisme tingui constància de la modificació realitzada a partir de la data triada i d'acord amb la comunicació realitzada a la TGSS (si es va realitzar aquesta primer).
  • Una "novació del contracte" entre les parts. Empresa i treballador formalitzaran un acord (signat per totes dues parts i amb còpia per a cadascun d'ells) on s'estableixi que a partir d'una determinada data, la relació contractual que els uneix passa d'un contracte indefinit fix discontinu a un contracte indefinit ordinari.

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top