Has demanat l’ajut de solvència empresarial? Si és així, aquesta informació t’interessa (Catalunya)

Quins són aquests ajuts?

El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, de la qual les comunitats autònomes havien de tramitar-ne la convocatòria, gestió i resolució de les sol·licituds, efectuar-ne l’abonament i els controls previs i posteriors al pagament.

Els ajuts finançats pel Govern d'Espanya estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir:

  1. una primera inscripció, mitjançant l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors. 
  2. una segona inscripció, mitjançant l' ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que va ampliar els sectors destinataris.

Els terminis de preinscripció d'ambdues línies ja han finalitzat. 

 

Si has rebut l’import d’aquesta subvenció, què has de tenir en compte?

Quin termini tens per pagar els deutes objecte de l’ajut?

Hauràs d’abonar les despeses subvencionables en el termini màxim de dos mesos des de la recepció de l’import de l’ajut.

D’acord amb l’Ordre de bases de la primera inscripció prèvia (Ordre EMT/159/2021, de 23 de juliol), s'haurà d'aplicar l'import dels ajuts a abonar les despeses subvencionables en el termini màxim de dos mesos des de la recepció de l'import de l'ajut (art. 12.2) i, en qualsevol cas, abans del termini de justificació que, per a la primera inscripció prèvia, és el 30/11/2021.

Et recordem que els deutes han de ser els següents:

  • Comercials, és a dir factures amb proveïdors, prioritàriament.
  • Financers, deutes amb creditors, siguin bancaris o no.
  • Costos fixos

En principi, abans de finalitzar l’any, hauràs d’acreditar l’aplicació d’aquest ajut que has rebut

La persona beneficiària haurà de presentar un compte justificatiu (sense aportar justificants) des de l’1 de novembre de 2021 fins a 30 de novembre de 2021. Es comprovaran els justificants de despesa i pagament per conèixer l’adequada aplicació de la subvenció, d’acord amb el que indica l’article 75.3 del Reglament de la Llei general de subvencions: “el órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se acuerden en las bases reguladoras, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados”.

 

Terminis per presentar la sol·licitud:

La sol·licitud es podrà presentar a partir del dijous 11 de novembre de 2021. 

Pots consultar-ne els detalls aquí. 

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top