Haig de presentar la declaració de la Renda 2022?

El passat 11 d'abril va començar el termini per a presentar per internet la declaració de la Renda de 2022. Un termini que, com vam veure, finalitza el 30 de juny de 2023, excepte per a les declaracions amb resultat a ingressar que es desitgin domiciliar al compte, el termini de presentació del qual finalitza el 27 de juny.

 

Qui està obligat a presentar la declaració de la Renda 2022?

No tots els contribuents estan obligats. L'article 96 de la Llei de l'IRPF contempla una sèrie d'imports que, de no superar-se, exoneren de l'obligació de declarar:

 • Fins a 22.000 euros anuals de rendiments íntegres del treball, en cas que:
  • Procedeixin d'un únic pagador,
  • Procedeixin de diversos pagadors, però la suma del segon i els restants pagadors per ordre de quantia no superi els 1.500 euros anuals en conjunt.
  • Procedeixin de diversos pagadors però es tracti de pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència i s'hauria presentat el model 146 perquè la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial (com si procedissin d'un únic pagador).
 • Fins a 14.000 euros anuals de rendiments íntegres del treball, quan:
  • Procedeixin de diversos pagadors i la suma del segon i els restants pagadors per ordre de quantia superi els 1.500 euros anuals.
  • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • El pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció (retribucions percebudes per la condició d'administradors, derivades d'impartir cursos, conferències i similars, o corresponents a l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques en les quals es cedeixi el dret a la seva explotació).
 • Fins a 1.600 euros anuals en el conjunt de rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte (s'exclou als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable).
 • Fins a 1.000 euros anuals en el conjunt de rendes immobiliàries imputades (article 85 LIRPF), rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics.

D'altra banda, no hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

 

En aquest quadre et resumim aquests imports: 

2022

Renda obtinguda

Límits

Altres condicions

Cas 1

- Rendiments del Treball

22.000 €

- Un pagador (2º i restants < 1.500 euros anuals).

- Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions del qual hagin estat determinades per l'Agència Tributària

14.000 €

- Més d'un pagador (2n i restants > 1.500 euros anuals).

- Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

- Pagador dels rendiments no obligat a retenir.

- Rendiments subjectes a tipus fix de retenció.

- Rendiments del capital mobiliari.

- Guanys patrimonials.

1.600 €

- Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d’ IIC en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.

- Rendes immobiliàries imputades. 

- Rendiments de Lletres del Tresor.

- Subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat.

- Guanys patrimonials derivats d'ajuts públics

1.000 €

 

Cas 2

- Rendiments del treball.

- Rendiments d'activitats econòmiques.

- Rendiments del capital immobiliari.

- Rendiments del capital mobiliari

- Guanys patrimonials.

1.000 €

- Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.

- Pèrdues patrimonials.

500 €

- De qualsevol natura.

 

Recorda que aquests límits són iguals tant en tributació individual com conjunta.

Encara que no estiguis obligat a declarar, és possible que la seva presentació et sigui favorable. Per aquest motiu, és recomanable comprovar el resultat de la declaració a presentar aplicant totes les reduccions, deduccions i altres beneficis fiscals als quals tinguis dret per si et surt a retornar.

 

Necessites assessorament per a presentar la declaració de la Renda?

A TAX t'ajudem. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top