Estàs jubilat? T’expliquem com reclamar la devolució de l’IRPF a Hisenda per les mutualitats

La sentència del Tribunal Suprem emesa el febrer del 2023 reconeix el dret dels jubilats que van contribuir a les antigues mutualitats laborals a deduir-se el 25% de les quotes abonades entre l’1 de gener del 1967 i el 31 de gener del 1978 (i el 100% de les realitzades abans del 31 de desembre del 1966) al tributar per la seva pensió.

 

A més de garantir aquesta possibilitat en endavant, el TS també obliga a Hisenda a tornar l’excés de tributació aplicat en els exercicis no prescrits, que són els últims quatre. Això correspon al període 2019-2022, mentre que el criteri s’aplicarà a partir del 2023, a liquidar aquest any en endavant.

 

Quan i com es podrà reclamar?

Està previst que el 20 de març del 2024 s’habiliti a la pàgina web de la AEAT un senzill formulari, que es podrà utilitzar per a sol·licitar totes les devolucions corresponents al període 2019-2023, si bé pel 2023, en la majoria de casos el càlcul ja apareixerà a la Renda Web i l’ajustament s’aplicarà automàticament a la declaració.

 

No serà necessari adjuntar a la sol·licitud cap tipus de documentació, ja que, en general, la AEAT, ja comptarà amb la informació precisa per la resolució de la sol·licitud. En cas contrari, es podrà requerir dels interessats a posteriori l’aportació de la documentació que resulti necessària.

 

Quan resulta un import a tornar?

Si després de l’aplicació de la D.T 2ª la quota tributària és inferior a les quantitats prèviament ingressades per la presentació d’una declaració anterior o per les retencions suportades.

 

Què és necessari per a poder sol·licitar la devolució?

Per tal de poder aplicar la reducció és necessari haver realitzat aportacions a mutualitats, en tot cas en una data anterior a 1 de gener del 1999, i que aquestes aportacions no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l’impost d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

 

La reducció a aplicar varia depenent de la data en la qual es van realitzar les aportacions i el tipus de mutualitat al qual es van fer aquestes.

 

Quines pensions no tenen dret a la reducció?

Els que percebin pensions:

 • Satisfetes per Classes Passives als funcionaris públics quan aquests només han estat inclosos durant tota la seva vida laboral al règim de Classes Passives, al no tractar-se d’una mutualitat.
 • Obtingudes per aportacions a mutualitats laborals d’autònoms perquè ja van ser deduïbles en el seu moment les aportacions. D’aquesta manera, no es produeix una doble imposició a la pensió ara obtinguda.
 • De viduïtat, per no derivar d’aportacions del perceptor d’aquesta pensió.
 • No contributives, per no provenir d’aportacions prèvies.

 

Quines pensions sí que tenen dret a la reducció?

Les pensions que poden tenir dret a la reducció són les següents:

 

 1. Satisfetes per l’INSS o l’Institut Social de la Marina

Es podrà aplicar la reducció:

 • Quan es van realitzar aportacions a mutualitats laborals
  • Amb anterioritat a 01/01/1967: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions anteriors a 01/01/1967 es reduirà al 100%. És a dir, no tributarà aquesta part de pensió.
  • Entre l’01/01/1967 i 31/12/1978: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.
 • Quan es van realitzar aportacions a mutualitats substitutòries de les entitats gestores de la Seguretat Social amb anterioritat a l’01/01/1979: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.

 

 1. Pensions complementàries

 

Supòsit general

Les pensions complementàries a la pensió de la Seguretat Social o Classes Passives, que deriven d’aportacions a mutualitats, en l’actualitat són abonades per plans de pensions o per les pròpies mutualitats a les quals es van realitzar aquestes aportacions.

 

En aquests casos, la part de la prestació que correspongui a les aportacions realitzades amb anterioritat a l’1 de gener del 1995, es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top