Es convoca la concessió d'ajudes al foment de l'emprenedoria de joves inscrits al Sistema de Garantia Juvenil

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se a la Base de dades Nacional de Subvencions.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per al foment de l'emprenedoria de joves de més de setze anys i menors de trenta anys, amb la finalitat que les persones joves que no tinguin cap ocupació laboral ni es trobin estudiant o realitzant algun cicle formatiu reglat, inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, puguin iniciar un projecte emprenedor i generar autoocupació.

Les activitats objecte d'ajuda seran l'inici de l'activitat emprenedora i les despeses necessàries per al desenvolupament d'aquesta, durant el període subvencionable.

 

Bases reguladores:
Ordre ICT/816/2020, de 10 d'agost (BOE núm. 237, de 4 de setembre de 2020), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides al foment de l'emprenedoria de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.


Beneficiaris:
Joves de més de setze anys i menors de trenta, que compleixin amb els requisits recollits a la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, per beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb residència a Espanya.

 

Quantia:
La despesa total per a aquesta convocatòria serà de 249.000,00 € i es realitzarà amb càrrec al pressupost de la Fundació EOI. Es cofinançarà en un 91,89% amb Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i la iniciativa d'Ocupació Juvenil (YEI), i el 8,11% restant serà aportat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

La dotació màxima de subvenció per a aquesta convocatòria s'estableix en 3.000 € per beneficiari per a la cobertura de l'activitat econòmica realitzada en els 6 mesos següents des de l'inici formal de l'activitat d'emprenedoria. Aquesta quantitat no podrà superar el 75% de l'import de les despeses subvencionables.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOE.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top