Entra en vigor la nova Llei d'Ocupació: com afecta a empreses i sol·licitants de treball?

El 2 de març va entrar en vigor la nova Llei d'Ocupació (Llei 3/2023, de 28 de febrer). Es tracta d'una iniciativa inclosa al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objectiu és corregir deficiències del mercat de treball, reduir les bretxes de gènere i posar les bases per a poder adaptar-se al canvi tecnològic de les pròximes dècades. Així també, es busca augmentar la inserció en els pròxims 30 anys, aconseguint una taxa d'ocupació similar a la dels països més avançats d'Europa. Per a això es reformen les polítiques actives d'ocupació, qüestió a la qual vol respondre aquesta norma.

Principals novetats de la nova Llei d'Ocupació:

1) Ampliació dels col·lectius d'atenció prioritària:

Amb la nova normativa es busca eliminar el tracte discriminatori, passant a considerar-se col·lectius vulnerables d'atenció prioritària les persones:

 • Menors de 30 anys o beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, especialment els majors de 18 anys que no tinguin alguna de les titulacions previstes a l'art. 11.3 ET i joves de 16 i 17 anys sense estudis obligatoris o postobligatoris
 • Persones en desocupació de llarga durada
 • Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, amb capacitat intel·lectual límit o amb trastorns de l'espectre autista
 • LGTBI, en concret trans
 • Majors de 45 anys, amb especial atenció si tenen a càrrec menors de 16 anys o persones grans dependents
 • Migrants i sol·licitants de protecció internacional
 • Persones gitanes o pertanyents a altres grups ètnics/religiosos
 • Víctimes del terrorisme
 • Víctimes de tràfic d'éssers humans, en situació d'exclusió social o afectades per drogodependències
 • Dones víctimes de violència de gènere, així com els seus descendents en primer grau
 • Treballadores provinents de sectors en reestructuració
 • Persones tutelades per les administracions públiques
 • Adults amb menors de 16 anys o persones grans dependents a càrrec, especialment si constitueixen famílies monoparentals.

2) Agència Espanyola d'Ocupació

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) es transformarà en l'Agència Espanyola d'Ocupació. Es pretén agilitzar i flexibilitzar la gestió a causa de la major autonomia de l'Agència. Els seus treballadors passaran a formar part d'aquesta entitat amb el mateix càrrec, obligacions i responsabilitats.

3) S'estableix un catàleg de serveis comú en tot el territori de l'Estat

Les persones demandants de serveis d'ocupació comptaran amb els següents serveis garantits:

 • Elaboració d'un perfil individualitzat
 • Tutorització individual i assessorament continuat
 • Formació en el treball i assessorament per a l'autoocupació
 • Intermediació laboral eficient, facilitant ofertes d'ocupació adequades
 • Establiment d'un canal de recepció dels serveis presencial o digital alternatiu.
 • Accés a treballs en qualsevol territori de l'Estat en les mateixes condicions
 • Cerca de la protecció social precisa que permeti el manteniment d'un nivell de vida digne durant el procés de cerca d'ocupació
 • Expedient laboral personalitzat únic

4) Reformes puntuals de l'Estatut dels Treballadors:

 • Garantia legal d'inembargabilitat del SMI. D'acord amb la recent pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.080 euros, la norma avala que la quantia tant mensual com anual serà inembargable.
 • Control públic als acomiadaments col·lectius. Es tracta d'una dificultat extra per a les empreses que vulguin realitzar un ERE. L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a més de comprovar –com fins ara– els extrems de la comunicació i el desenvolupament del període de consultes, es pronunciarà –i aquí està la novetat– sobre la concurrència de les causes especificades per l'empresa a la comunicació inicial.  També constatarà si la documentació presentada per aquesta s'ajusta a l'exigida en funció de la causa concreta al·legada per a acomiadar.

5) Altres normes afectades per la nova Llei d'Ocupació

També s'inclouen els següents canvis:

 • Es regula el Sistema de Formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral
 • En contractes del sector públic, es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
 • Es regulen els programes comuns d'activació per a l'ús del Sistema Nacional d'Ocupació
 • Es crea el fons de compensació per a les víctimes de l'amiant (pendent de desenvolupament reglamentari).

Busques assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX oferim servei d'assessorament laboral a empreses i autònoms. Si vols sentir-te acompanyat, estalviar temps de gestió i guanyar en seguretat, contacta'ns. Podem ajudar-te en l’àmbit laboral, fiscal i legal.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top