En quins casos la Seguretat Social contempla la jubilació anticipada a partir dels 55 anys?

D’acord amb la normativa vigent, l’edat legal de jubilació per a accedir a la pensió contributiva se situa a Espanya en els 65 anys, sempre que s’hagin cotitzat 37 anys i 9 mesos com a mínim. Si no es compleix aquest requisit, es fixa la jubilació en 66 anys i 4 mesos (si s’han cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos), amb previsions a ampliar-se aquesta edat fins als 67 anys. No obstant, la Seguretat Social contempla determinats casos en els quals és possible jubilar-se fins a deu anys abans d’aquesta edat mínima de jubilació.

 

Teballador@s que es poden jubilar a partir dels 55 anys:

L’edat ordinària de jubilació pot ser rebaixada o anticipada pels grups o activitats professionals, les feines dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat. Aquests són:

  • Treballador@s de la mineria

Es podrà concedir una pensió abans de l’edat mínima mitjançant l’aplicació de coeficients reductors de l’edat de jubilació. Aquesta edat mínima es rebaixarà en un període equivalent al que resulti d’aplicar el coeficient que correspongui, essent aquest període reduït considerat com a cotitzat per a determinar el percentatge aplicable sobre la base reguladora.

 

  • Personal de vol en feines aèries

L’edat de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar al període efectivament treballat en cada categoria, descomptant faltes a la feina amb excepció de les mèdiques i les autoritzades, d’acord amb els coeficients establerts (0,40 per a pilots i 0,30 per a llocs tècnics de feines aèries). El període en el qual es redueix es considera cotitzat.

 

  • Treballador@s ferroviaris

Per a treballador@s ferroviaris que hagin format part de grups i activitats professionals de naturalesa especialment perillosa o penosa. Per a determinar els anys, s’aplicarà el coeficient que correspongui (0,15 o 0,10, segons la llei) en base al període de temps efectivament treballat (excloent faltes no justificades).

 

  • Artistes

Cantants, ballarin@s i trapezistes es podran jubilar als 60 anys, sense aplicacions de coeficients reductors, si han treballat en aquesta especialitat un mínim de 8 anys durant els 21 anteriors a la jubilació. La resta d’artistes es podran jubilar a aquesta edat amb una reducció del 8% per cada any que falti per l’edat ordinària exigida en cada moment.

 

  • Bombers

Els bombers es podran jubilar i percebre la seva pensió (no abans dels 60 anys o els 59 si s’han cotitzat 35 o més anys), fixant-se l’edat exigida per a l’accés a la jubilació reduint l’edat de jubilació aplicant un coeficient reductor del 0,20 els anys complets efectivament treballats, descomptant faltes no justificades.

 

  • Policies locals

La seva edat de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballadors com a membres de la Policia local. No obstant, aquesta reducció no es podrà aplicar perquè el sol·licitant pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior en 5 anys a la seva edat ordinària de jubilació, o en 6 anys en els supòsits en què s’acreditin 37 anys d’activitat efectiva i cotització.

Aquests 37 anys seran exigits progressivament, si bé actualment s’exigeixen 36 anys i sis mesos de cotització efectiva com a policia local. Així mateix, seran exigits 15 anys com a mínim de cotització com a policia local per l’aplicació d’aquests coeficients reductors.

 

  • Membres del Cos de la Ertzaintza

L’edat de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres del Cos de la Ertzaintza o com a integrants dels col·lectius que van quedar inclosos en aquest.

 

  • Professionals taurins

Els professionals del món de la tauromàquia es podran jubilar i percebre la seva pensió als 55 anys si han actuat en un mínim d’espectacles.

 

Necessites assessorament laboral?

A TAX et podem ajudar. Oferim servei d’assessorament laboral, fiscal i legal a empreses i autònoms. Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top