Els treballadors afectats per un ERTO a temps parcial poden accedir a una compensació econòmica

El SEPE ha habilitat a través de la seva Seu Electrónica la Pre-sol·licitud de prestació individual per  aquells treballadors afectats per un ERTO a temps parcial la quantia del qual s'hagi vist reduïda en proporció al temps treballat per mantenir al moment del reconeixement inicial una o varies relacions laborals a temps parcial no afectades per ERTOS. 

Per optar a aquesta compensació, l’interessat haurà d’accedir a la Seu Electrónica del SEPE i seleccionar l’opció de Pre-sol·licitud de prestació individual i posteriorment l’opció “Compensació Treball a TP durant prestació ERTE COVID-19” abans del proper 31 de juliol de 2021. El termini contemplat al Real Decret – Llei 30/2020 era fins el 30 de juny de 2021 però el SEPE ho ha ampliat ja que, fins ara, no ha habilitat el procediment per sol·licitar dita compensació. 

L’import de la compensació econòmica a percebre serà equivalent al deixat de percebre per la deducció efectuada davant la situació de compatibilitat entre prestació i treball a temps parcial. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top