Els sis tipus de subsidis del SEPE que poden sol·licitar persones sense ingressos

El servei públic d’ocupació espanyol ha informat sobre els ajuts disponibles per a aquells que no tenen o no poden tenir accés a l’atur.

El mercat laboral sembla que es va recuperant del dur cop causat per la crisi de la Covid-19 l’últim any. Està clara la dada del juny que va batre rècords amb 233.056 llocs de treball, xifra que suposava que l’afiliació tornés a nivells del 2019. Tot i això, si ho comparem amb aquest període prepandemia, el juny del 2021 hi havia més de mig milió d’aturats que al juny del 2019. Aquestes dades han incidit directament en un elevat repunt de sol·licituds de subsidis i ajuts.

Durant les últimes setmanes, el SEPE va publicar, a través de Twitter, un breu fil en el qual comunicava els sis tipus de subsidis que es poden sol·licitar. A continuació veurem quins són i quins requisits té cada un d’ells.

 

1. Subsidi de cotitzacions insuficients
Aquells que han treballat menys d’un any poden accedir a aquest subsidi per atur, però cal tenir en compte, detalla el SEPE, que la durada depèn del número de mesos cotitzats i de si es tenen o no responsabilitats familiars.

A més d’estar inscrit com a demandant d’ocupació i mantenir aquesta inscripció durant tot el període en què es percep el subsidi, serà necessari haver cotitzat per atur almenys tres mesos, si es tenen responsabilitats familiars, o almenys 6 mesos si no se’n tenen i no arribar als 360 dies (que en aquest cas es tindria dret a la prestació contributiva). D’altra banda, en cas de percebre rendes, aquestes no poden ser superiors al 75% del SMI. La quantia mensual és de 451,92 euros.

 

2. Subsidi per esgotament sense càrregues
Està dirigit a aquelles persones que, a més d’haver esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars al seu càrrec. Per aquest ajut cal tenir subscrit el compromís d’activitat. La durada d’aquest ajut és de sis mesos i la quantia mensual és de 451,92 euros.

 

3. Subsidi per esgotament amb càrregues
Destinat a aquells que han esgotat la seva prestació contributiva i tenen responsabilitats familiars. Igual que en els anteriors, cal estar inscrit com a demandant d’ocupació durant el període d’un mes, des que es va esgotar la prestació, així com tenir subscrit  el compromís d’activitat.

La durada serà de 6 mesos prorrogables per períodes semestrals, en funció de la durada de la prestació per atur que hagi esgotat i de la seva edat, sempre que ho sol·liciti dins del termini i mantingui els requisits, segons el següent:

 • Si és menor de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva d’almenys 4 mesos, tindrà dret a totalitzar 18 mesos.
 • Si és menor de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva d’almenys 6 mesos, tindrà dret a totalitzar 24 mesos.
 • Si és major de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva de 4 mesos, tindrà dret a totalitzar 24 mesos.
 • Si és major de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva d’almenys 6 mesos, tindrà dret a totalitzar 30 mesos.

 

4. Subsidi per a emigrants retornats
Destinat a aquells espanyols emigrants que han retornat a Espanya; podran accedir a algunes de les següents prestacions, sempre que es reuneixin els requisits pertinents.

 • Subsidi per emigrants retornats
 • Renda activa d’inserció per emigrants retornats
 • Subsidi per atur per emigrants majors de 52 anys
 • Prestació per atur de la persona emigrant retornada que va cotitzar a Espanya abans d’emigrar
 • Ajudes extraordinàries per espanyols retornats.

 

5. Subsidi per alliberats de presó
Aquells alliberats de presó tenen accés a aquest subsidi sempre que estiguin en atur i inscrits com a demandants d’ocupació, sempre que no hagin rebutjat una oferta de col·locació adequada, no tinguin dret a la prestació contributiva i hagin estat alliberats de la presó, sempre que la privació de la llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.

 

6. Subsidi per a majors de 52 anys

Els requisits per tal d’accedir al subsidi per a majors de 52 anys són els següents:

 • Estar en atur.
 • Tenir complerts 52 anys  o més a la data en què s’esgoti la prestació per atur o el subsidi per atur, o tenir-los en el moment de reunir els requisits per accedir a algun dels següents subsidis: per esgotament de la prestació contributiva, emigrant retornat o retornada, revisió per milloria d’una invalidesa, alliberat o alliberada de la presó o cotitzacions insuficients per la prestació contributiva.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació durant un mes des que s’esgoti la prestació que estava percebent no haver rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
 • Complir el compromís d’activitat que està inclòs a la sol·licitud.
 • Haver cotitzat per atur un mínim de 6 anys al llarg de la seva vida laboral.
 • Acreditar que a la data del fet causant i a la de la sol·licitud del subsidi reuneix tots els requisits, excepte l’edat, per tal d’accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació al sistema de la Seguretat Social espanyol – haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han de ser dins els últims 15 – i que ha cotitzat per atur un mínim de 6 anys al llarg de la seva vida laboral.
 • No tenir rendes de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top