Els propietaris hauran de comunicar amb 4 mesos d’antelació que no renoven el lloguer amb els inquilins

Els propietaris d’un habitatge en lloguer hauran de comunicar a l’inquilí amb quatre mesos d’antelació, i no amb 30 dies, la no renovació del contracte a la seva finalització després de 5 o 7 anys de lloguer.


Aquesta mesura està en vigor per a tots els contractes de lloguer firmats a partir del 6 de març de 2019. Si el propietari no fa la comunicació en aquest període, corre el risc de que l’arrendament el pugui prorrogar l’inquilí fins a 3 anys, segons recull el Reial Decret Llei 7/2019 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

En concret, si arribada la data de venciment del contracte, o de les seves pròrrogues, i transcorreguts com a mínim 5 anys de durada o 7 si l'arrendador és una persona jurídica, cap de les parts ha notificat a l'altra (almenys amb quatre mesos d'antelació en el cas de l'arrendador i de dos en el cas de l'arrendatari) la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà obligatòriament fins a un màxim de tres anys més.

Tot això tret que l'arrendatari manifesti a l'arrendador, amb un mes d'antelació a la data de terminació de qualsevol de les anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte.

Quan és l'inquilí el que no comunica a l'arrendador amb dos mesos d'antelació que a la finalització definitiva del contracte no vol tornar a prorrogar-lo corre el risc que el contracte es prorrogui per una altra anualitat completa que hauria de complir o assumir la penalització prevista.

Així, gairebé tots els terminis de comunicació de preavisos regulats per l'actual Llei d'Arrendaments Urbans marquen 30 dies o un mes, excepte aquesta mesura, que penalitza a l'arrendador amb un període més llarg.

Conèixer els terminis de preavís de la finalització dels arrendaments d'habitatges actualment pot generar una certa confusió ja que conviuen fins a set legislacions o canvis normatius. Per aquest motiu, si ets propietari i tens dubtes sobre com t'afecta aquesta normativa o busques una segona opinió, des de TAX Economistes i Advocats t'oferim assessorament professional i personalitzat.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top