Els propietaris d’una societat hauran d’identificar-se al Registre de Titularitats

L'11 de juliol de 2023 es va aprovar el Reial decret 609/2023, creant així el Registre Central de Titularitats Reals (RCTR) i es fixa el seu reglament de funcionament. Entrarà en vigor el 19 de setembre de 2023. L'objectiu és la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, per a això es preveu comptar amb un registre únic de titulars reals, que permetrà als subjectes obligats complir de manera segura amb la seva obligació d'identificació del titular real. A més, la informació serà més fiable i s'acabarà amb la dispersió existent fins ara.

Quins avantatges aportarà el nou registre?

  • Amb la nova normativa, s'aconsegueix la incorporació de la Directiva (UE) 2018/843 al dret espanyol.
  • Al ser un registre central i únic en tot el territori nacional, es nodreix de diverses fonts, millorant la qualitat de les dades.
  • La informació sobre els titulars reals estarà més al dia i més completa.
  • Proporcionarà informació sobre si el control del titular real o titulars reals és a través de propietat directa o indirecta d'accions o drets de vot, quin és el percentatge de participació i, en cas de propietat indirecta, la informació sobre les persones jurídiques interposades i la seva participació en cadascuna d'elles.
  • Aquesta informació ajuda als subjectes obligats per la Llei 10/2010 a determinar l'estructura de propietat i de control de les persones jurídiques. Històricament, els subjectes obligats no complien o complien només parcialment amb aquesta obligació.
  • Suposa una agilitació en simplificar el treball a realitzar pels subjectes obligats.
  • Els tercers interessats també podran accedir al Registre, encara que amb les cauteles que ja va exigir el TJUE. El Registre Central podrà denegar motivadament l'accés si la persona interessada així ho ha sol·licitat prèviament.

Els subjectes obligats hauran de pagar taxes?

Ara com ara, l'objectiu de la normativa és posar el focus en la prevenció sobre algunes titularitats reals minoritàries.

Així i tot, hem d'estar atents a com es fixa l'import d'aquesta taxa finalment, sobretot en les activitats on la consulta massiva del Registre pot comportar un sobrecost significatiu.

No estar inscrit podria suposar el tancament registral

La Disposició Addicional Segona del RD preveu que l'incompliment de l'obligació d'identificació o informació al Registre Central determinarà el tancament registral, amb la consegüent impossibilitat d'inscriure actes d'una societat en el Registre Mercantil.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top