Els director@s generals de la teva societat formen part del consell d'administració?

L'última decisió del Tribunal Suprem (TS) recalca la posició de les empreses al confirmar la deducció a l'Impost de Societats (IS) de les retribucions atorgades a alts directiv@s que també formen part del consell d'administració de la companyia.

La sentència assenyala que són deduïbles a l'Impost de Societats les retribucions abonades als director@s generals de les societats, que comptin amb contracte laboral d'alta direcció i, al mateix temps, formin part com a vocals dels Consells d'Administració d'aquestes, sempre que corresponguin a una prestació de serveis reals, efectius i no discutits.

Què suposa aquesta sentència?

Aquest suport del Suprem reforça aquest benefici fiscal i contradiu la posició de l'Administració, que defensava que la relació laboral d'aquests professionals quedava absorbida per la relació mercantil.

D'aquesta manera, el Suprem amplia el criteri d'admissibilitat en la deducció d'aquestes sumes. La retribució d'un Alt Directiv@ que al mateix temps forma part del Consell d'Administració no pot considerar-se en cap cas com una liberalitat o despesa no deduïble per a l'entitat.

Els magistrats del Suprem van argumentar que seria absurd que els administrador@s, en realitzar funcions o tasques encomanades per l'empresa, reals i efectives i al marge de la funció d'administrador@ social, haguessin d'exercir el seu treball de manera gratuïta o, com a mínim, sense la possibilitat que el pagador deduís la despesa corresponent.

A més, el Tribunal emfatitza que és indiscutible que els pagaments als administrador@s, que no són socis en aquest cas, no són liberalitats en cap sentit del terme. Així doncs, és incorrecta la classificació d'aquesta despesa com no deduïble, segons l'estipulat a l'article 14.1.e) del Text Refós de la Llei de l'Impost de societats, que és l'única norma fiscal aplicable al cas.

Aquesta decisió també representa una bona notícia per a les petites i mitjanes empreses, on és comú que els alt@s ejecutiv@s també formin part del consell d'administració. La sentència del Suprem estableix nous criteris interpretatius que brinden arguments de defensa enfront de possibles ajustos tributaris.

Busques assessorament fiscal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top