Eliminació dels mòduls a Navarra Llei Foral 21/2020 – Nou règim d’estimació directa especial

T’informem que amb data 1 de gener del 2021 se suprimeix el Règim d’Estimació Objectiva en IRPF, essent substituït pel Règim d’Estimació Directa Especial, excepte renuncia.


Normativa del règim d’Estimació Directa Especial
Article 36, amb efectes a partir de l’1 de gener del 2021. Article 36. Determinació del rendiment net en estimació directa simplificada i en estimació directa especial.

 

Ve regulat a la LLEI FORAL 21/2020 en els següents termes:
B) Estimació directa especial.
1. Aplicaran aquesta modalitat, excepte que hi renunciïn:
a) Els subjectes passius que exerceixin activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres sempre que l’import net de la seva xifra de negocis no hagi superat 300.000 euros en l’any immediatament anterior.
b)els subjectes passius que exerceixin activitats empresarials a les quals resulti d’aplicació el règim especial del recàrrec d’equivalència o el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, sempre que l’import net de la seva xifra de negocis no hagi superat 150.000 euros en l’any immediatament anterior.
c) No podran aplicar aquesta modalitat els subjectes passius que quedin exclosos o renunciïn al règim simplificat o al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

2. Als efectes del còmput de l’import net de la xifra de negocis, s’hauran de tenir en compte no només les operacions corresponents a les activitats empresarials desenvolupades pel subjecte passiu, sinó també les corresponents a les desenvolupades el cònjuge, els descendents i els ascendents, per les entitats en règim d’atribució de rendes en les quals participen qualsevol dels anteriors, així com per les entitats vinculades amb el subjecte passiu en els termes establerts a l’article 28 de la Llei Foral 26/2016, de 28 de desembre, de l’Impost sobre Societats, en les quals concorrin les següents circumstàncies:
a) Que les activitats empresarials desenvolupades siguin idèntiques o similars. A aquests efectes, s’entendran que són idèntiques o similars les classificades en el mateix grup a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Que existeixi una direcció comú d’aquestes activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

3. El rendiment net es determinarà segons les normes contingudes als articles 34 i 35, amb les especialitats següents:
a) No seran deduïbles les provisions, les pèrdues per deteriorament ni les amortitzacions.
b) No seran deduïbles les quantitats en concepte de despeses d’arrendament o de cessió d’elements de transport o de maquinària agrícola.

4. Del rendiment net positiu calculat d’acord amb allò disposat a l’apartat B). 3 es deduirà:
a) Amb caràcter general, el 10 per 100 del mateix.
b) Tractant-se d’activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres, el 35 per 100 del mateix.
c) Tractant-se d’activitats de transport de mercaderies per carretera, el 45 per cent del mateix.
A aquests efectes s’entendran per activitats de transport de mercaderies per carretera les incloses a l’epígraf 722 de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades mitjançant la Llei Foral 7/1996, de 28 de maig.

5. La renúncia a l’estimació directa especial, així com la seva revocació, es realitzaran en la forma establerta reglamentàriament per l’estimació directa simplificada, tenint els efectes assenyalats.

6. Els subjectes passius que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en aquesta modalitat especial d’estimació directe estaran obligats a portar els llibres registre establerts a les lletres a) i b) de l’article 61.3 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Decret Foral 174/1999, de 24 de maig, excepte que portin comptabilitat d’acord amb allò previst al codi de comerç.

Les obligacions comptables es limitaran a portar els següents llibres registre:
a) Llibre registre de vendes i ingressos.
b) Llibre registre de compres i despeses.
c) Llibre registre de béns d’inversió.

T’informem que el termini de renúncia seria per aquest any des de l’1 de gener fins el 31 de març.

C)L’import net de la xifra de negocis
Vindrà determinat pels imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis o d’altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries del subjecte passiu, inclosa en el seu cas la compensació del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el Valor Afegit, excepte en el cas de subjectes passius acollits al règim de recàrrec equivalència, i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.

Igualment, es computaran les subvencions corrents i de capital, així com les indemnitzacions percebudes per tal de compensar pèrdues d’ingressos de l’activitat.
Tractant-se de comissionistes es tindrà en compte l’import íntegre de les comissions.
Quan l’any immediatament anterior s’hagués iniciat l’activitat, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top