El Suprem reitera doctrina: es considera com a temps de treball efectiu des del domicili al primer client

El Tribunal Suprem considera que el temps ocupat pels treballadors en els desplaçaments des dels seus domicilis fins al dels clients ha de ser considerat com a temps de treball, independentment de la distància.

La sentència (Sent. del TS de 9 de juny de 2021) segueix la STJUE de 10 de setembre de 2016, C-266/14, assumpte TYCO, recollida en la STS de 7 de juliol de 2020, recurs 208/2018.

Situació:

  • Els treballadors prestaven serveis en horari de 8.00 a 17.00 hores.
  • L'empresa va decidir que el començament de la jornada laboral dels treballadors comencés a les 8 hores en el domicili del primer client, prefixat per l'empresa el dia anterior.
  • L'empresa va proporcionar, a aquest efecte, una furgoneta, dotada de GPS, a cada treballador, a qui es va lliurar també un ordinador portàtil i un mòbil.
  • El desplaçament des del seu domicili al del primer client i el de l'últim client fins al seu domicili, que es realitza també amb els vehicles proporcionats per l'empresa a cada treballador, no es computa com a temps efectiu de treball.
  • Disconforme, un sindicat interposa demanda a fi que es declari que l'excés de jornada realitzat des de les 7.30 o 7.45 fins a les 8.00 hores és temps de treball efectiu i, conseqüentment, s'incorpori a la jornada ordinària.

 

Consideracions:

  • La qüestió litigiosa consisteix a determinar si ha de considerar-se com a temps de treball el que transcorre durant el recorregut des del domicili del treballador a l'arribada al domicili del primer client i des que abandona el domicili de l'últim client fins que el treballador arriba al seu domicili.
  • Recorda l'Alt Tribunal que, segons doctrina consolidada, si els desplaçaments no es consideressin temps de treball, deixarien de ser l'instrument necessari per a executar prestacions tècniques per part dels treballadors en els centres d'aquests clients.
  • Així doncs, si el desplaçament al domicili del client és essencial per al desplegament de l'activitat de l'empresa, és clar que aquests desplaçaments han de ser considerats temps de treball efectiu. També, quan el desplaçament es realitza des del domicili dels treballadors, els qui es traslladen a si mateixos, juntament amb els materials i eines necessaris en els vehicles proporcionats per l'empresa, conforme a la planificació realitzada per aquesta.
  • Per tot el que s'ha exposat, aquests desplaçaments sí que han de ser comptabilitzats com a temps de treball, perquè aquests tenen lloc per a complir amb les activitats empresarials.

Així doncs, es reafirma que es considera que constitueix temps de treball efectiu els desplaçaments cap als domicilis dels clients, perquè és essencial per a complir amb l'activitat empresarial que es desenvolupa en els domicilis de clients i és l'única manera de complir amb les tasques encomanades.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top