El Suprem obre la porta a devolucions de la plusvàlua anteriors a 2017

El Tribunal Suprem (TS) obre la porta a les devolucions de l'impost de la plusvàlua, sempre que no existís increment de valor del terreny, per a les liquidacions o autoliquidacions fermes si van tenir lloc abans de la sentència del Tribunal Constitucional de l'11 de maig de 2017. Aquesta sentència va declarar inconstitucional que es gravessin situacions en les quals no hi havia increment del valor del terreny en el moment de la transmissió.

Què suposen les últimes sentències del Tribunal Constitucional sobre la plusvàlua?

El TC va considerar al 2017 que no era legal imposar un impost quan no s'ha produït un guany econòmic i que aquest impost era contrari al principi de capacitat econòmica previst a l'article 31.1 de la Constitució.

Una altra sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre de 2021 declarava més de tres anys després inconstitucional la manera de calcular l'impost. En aquesta decisió, la Cort de Garanties sí que va limitar qui podia reclamar la devolució, tancant la porta als qui no haguessin impugnat el tribut abans de la sentència. Però a la sentència del 2017 no s'especifiquen limitacions a la recuperabilitat.

En una tercera sentència del Constitucional de setembre de 2022, l'alt Tribunal va corregir l'anterior doctrina i va assenyalar que “les disposicions declarades inconstitucionals han de ser declarades nul·les, la qual cosa implica la possibilitat de la seva revisió”, cosa que no va fer a la primera sentència de 2017.

Quin criteri defineix ara el Tribunal Suprem?

El Tribunal Suprem, en un acte del 20 de juliol de 2023demana matisar o, en el seu cas, corregir la jurisprudència en virtut de la qual la declaració d'inconstitucionalitat continguda en la sentència de 2017 no determina que les liquidacions de l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, girades amb anterioritat i que haguessin guanyat fermesa en via administrativa, incorrin en els supòsit de nul·litat de ple dret.
En els últims cinc anys, l'impost de plusvàlua ha estat declarat inconstitucional en tres ocasions, amb sentències que han afectat la impossibilitat d'exigir aquest impost quan s'ha venut o transmès un habitatge en pèrdues -2017-, a la prohibició que sigui confiscatori -2019- i a la seva fórmula de càlcul -2021-.

Necessites assessorament fiscal?

En TAX podem ajudar-te. Contacta'ns

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top