El nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

El dia 9 d’abril es va publicar al BOE l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i l’Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus, que entraran en vigor l’1 de gener del 2023.

A qui afectarà aquest impost?

Afectarà no només a les persones dedicades a la fabricació o distribució d’envasos, sinó a qualsevol importador o adquirent intracomunitari d’envasos plàstics.

A més, imposa a les entitats locals l’establiment d’una taxa en relació amb el tractament de residus, modifica la regulació del cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica i introdueix modificacions en el règim de l’IVA per a les donacions de productes.

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

L’Impost sobre els Envasos de Plàstic es defineix com un impost de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, al territori d’aplicació de l’impost (“TAI”), d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic. L’esmentat impost resultarà d’aplicació a tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims forals del País Basc i Navarra. 

Àmbit objectiu i fet imposable

El nou impost recau sobre la fabricació, la importació o l’adquisició intracomunitària d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tan si aquests es presenten buits com si continguessin, protegissin, manipulessin, distribuïssin o presentessin mercaderies. Aquells envasos que, estant compostos de més d’un material, continguin plàstic, es gravaran per la quantitat de plàstic que continguin. És reutilitzable i, per tant, no es gravarà, aquell envàs concebut, dissenyat i comercialitzat per a múltiples circuits o rotacions o per a ser reomplert o reutilitzat amb la mateixa finalitat per la qual va ser dissenyat.

L’impost també grava la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes plàstics semielaborats destinats a la fabricació dels envasos no reutilitzables (per exemple, preformes o les làmines de termoplàstic), així com aquells altres productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables. Per tal d’evitar una doble tributació, la normativa estableix que no tindrà consideració de fabricació l’elaboració d’envasos a partir, exclusivament, d’aquests productes.

A més de la fabricació, les importacions i les adquisicions intracomunitàries està subjecte la introducció irregular al TAI dels productes esmentats, que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost, produint-se aquest fet imposable quan qui els posseeixi no pugui acreditar la seva fabricació, importació o adquisició intracomunitària o la seva adquisició prèvia al territori espanyol. Resulta, per tant, recomanable guardar la documentació necessària per tal de poder acreditar aquests fets. 

Meritació

  • En els supòsits de fabricació: en el moment en què es realitzi la primera entrega o posada a disposició a favor de l’adquirent. En el cas de pagaments anticipats aquest s’avança al moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts. 
  • En els supòsits d’importació: en el moment en què hagués tingut lloc la meritació dels drets d’importació (admissió de la declaració duanera).
  • En els supòsits d’adquisició intracomunitària: dia 15 del mes següent a aquell en què s’iniciï l’expedició o el transport dels productes excepte en els supòsits d’expedició prèvia de factura que en aquest cas té lloc a la data d’expedició d’aquesta. 

Supòsits de no subjecció i exempcions

La llei regula diversos supòsits de no subjecció i exempcions que implicaran la no tributació. En concret, es preveu entre d’altres supòsits, que no estaran subjectes a l’impost, entre d’altres, la fabricació, importació o adquisició de les pintures, les tintes, les laques i els adhesius concebuts per a ser incorporats als productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. Tampoc estarà subjecte la fabricació d’aquells productes destinats a ser enviats fora del TAI.

Estaran exemptes de tributació les petites importacions o adquisicions intracomunitàries d’envasos, això és, aquelles el pes total del plàstic no reciclat de les quals no excedeixi de 5 kilograms en un mes.

També s’estableix l’exempció de l’impost respecte d’aquells productes que es destinin a prestar la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari, això com els rotlles de plàstic per a enfilats d’ús agrícola i ramader. També es declara, entre d’altres supòsits, exempta l’adquisició intracomunitària dels productes que, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost corresponent, es destinin a ser enviats a un territori diferent al TAI. 

Contribuents

Les persones físiques o jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la LGT (comunitats de béns, herències jacents...) que realitzin la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels envasos que, contenint plàstic, són no reutilitzables excepte en els supòsits d’introducció irregular que ho serà qui posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi aquests productes. 

Base imposable i tipus

La base imposable estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en kilograms, continguda als productes objecte de l’impost. 
El tipus impositiu serà de 0,45 euros per kilogram. 

Deduccions i devolucions

Fabricants i adquirents intracomunitaris podran, en l’autoliquidació corresponent a cada període de liquidació, minorar de les quotes meritades l’import de l’impost pagat en determinats supòsits.

La Llei estableix per a les importacions, en determinats casos, un sistema de devolució de l’impost pagat. 

Així mateix, tindran dret a sol·licitar la devolució de l’impost pagat els adquirents dels productes subjectes, en certs supòsits.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top