El nou impost a les grans fortunes. Què has de saber?

El passat 31 de desembre de 2022 es va estrenar el nou impost de les grans fortunes (BOE Llei 38/2022, de 27 de desembre), denominat Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes.

Què és aquest impost?

Es configura com un impost la configuració del qual coincideix bàsicament amb la de l'Impost sobre el Patrimoni. És així tant pel seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposables i liquidables, meritació i tipus de gravamen, com pel límit de la quota íntegra. La diferència fonamental amb l'impost de les grans fortunes resideix en el fet imposable, que grava només aquells patrimonis nets que superin els 3.000.000 d'euros. Els subjectes passius de l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

És un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l'Impost sobre el Patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d'euros.

A l'efecte d'aquest impost, constituirà el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic que sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals dels quals hagi de respondre.

Quin és l'import a pagar?

Els qui tinguin un patrimoni net superior a 3 milions d'euros hauran d'abonar anualment l'equivalent al 1,7% de la seva riquesa, per als patrimonis situats entre 3 i 5 milions d'euros; el 2,1%, en el cas dels patrimonis d'entre 5 milions i 10 milions, i el 3,5%, per a patrimonis superiors a 10 milions d'euros. Així, algú amb un patrimoni de 10 milions d'euros pagaria cada any al voltant de 139.000 euros per aquest impost en aplicar-se el tipus corresponent a cada tram de la seva fortuna.

Quan s'ha de pagar?

L'impost de les grans fortunes es meritarà el 31 de desembre de cada any i afectarà el patrimoni net del qual sigui titular el subjecte passiu en aquesta data.

Quina durada té?

Es preveu una vigència de dos anys, de manera que resulti aplicable en els dos primers exercicis en què, a partir de la seva entrada en vigor, es reporti aquest impost. De totes maneres, la nova regulació de l'impost de les grans fortunes introdueix una clàusula de revisió, per a efectuar una avaluació dels seus resultats al final de la seva vigència i valorar el seu manteniment o supressió.

Per a qualsevol dubte o ampliar la informació, el nostre equip d'assessors fiscals estan a la teva disposició.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top