El BOE publica les ajudes i incentius a la Rehabilitació d'habitatges

Avui dijous s'inicia el pla del Govern per a incentivar la rehabilitació energètica del parc residencial espanyol, en el marc d'incentius europeus Next Generation. Ahir al BOE es va publicar la normativa que regula les mesures desplegades, on es destina 6.820 milions d'euros, amb especial atenció a les intervencions pensades per a millorar la seva eficiència energètica. Les comunitats autònomes seran les que gestionin les quantitats assignades.

Tres possibles deduccions:

El Pla de Recuperació marca tres tipus de deduccions i ajudes:

1.    Per obres en l'habitatge habitual que rebaixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració. Aquest objectiu pot aconseguir-se a través de la instal·lació de millors sistemes d'aïllament i tancaments a l'habitatge. D'aquesta manera, s'optaria a una deducció del 20%, amb un màxim de 5.000 euros per habitatge a l'any.

La deducció es podrà realitzar en el període impositiu en el qual s'expedeixi el certificat energètic, sempre abans de l'1 de gener de 2023.

2.    Per a intervencions que redueixin el consum d'energia no renovable de l'habitatge un 30% o millorin la qualificació energètica a A o B. En aquests casos, les intervencions podran beneficiar-se d'una deducció del 40%, amb un màxim de 7.500 euros a l'any.

La deducció de les quantitats satisfetes podrà realitzar-se des del 6 d'octubre de 2021 al 31 de desembre de 2022 en el cas de l'habitatge habitual o una casa llogada.

3.    En la rehabilitació energètica en edificis residencials on es redueixi el consum el 30% o s'aconsegueixi la certificació A o B. Amb aquesta actuació, s'arribaria a una deducció del 60% i un màxim de 15.000 euros.

En aquest cas, el moment de deduir-se és en els exercicis 2021, 2022 i 2023, en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d'ells, sempre que s'hagués expedit el certificat abans de l'1 de gener de 2024.

Cal assenyalar que les tres deduccions són incompatibles entre si respecte a la mateixa obra.

Declaració d'IRPF i IVA

Aquestes ajudes públiques estan exemptes de tributar a l'IRPF i que, en cas d'escometre aquest tipus de reformes sense sol·licitar la subvenció, també poden deduir-se en la declaració d'Hisenda el total de la inversió fins al límit fiscal.

Respecte a l'IVA, per a optar al tipus reduït és necessari que l'objecte principal de les obres sigui la construcció de l'edificació i que el cost excedeixi del 25% del preu d'adquisició.

També tributen al tipus reduït les execucions d'obres quan els contractes es formalitzin directament entre el promotor i el contractista.

Guia d'intervencions

Amb aquest motiu, el Consell Superior d'Arquitectes i el Consell General d'Economistes va presentar la Guia sobre desgravacions fiscals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis residencials. En aquesta guia es recullen els nous beneficis fiscals, principalment relacionats amb l'IVA i l'IRPF.

> Clic per veure la guia <

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top