El 39.7: nova forma d’obtenir rendibilitat i estalvi fiscal

Hi ha ocasions en què les empreses es pregunten en quin tipus d’inversions participar per tal de rendibilitzar l’excés de tresoreria estructural o quines accions fiscals prendre per a reduir substancialment la factura fiscal de l’Impost sobre Societats en períodes en què han obtingut importants beneficis (per exemple, per haver venut algun element significatiu del seu immobilitzat com immobles, una línia de negoci o accions d’una empresa on participava).

 

Doncs bé, una opció que avui en dia conjuga de manera molt atractiva seguretat i rendibilitat és la deducció prevista a l’article 39.7 de la Llei de l’Impost sobre Societats.

 

Amb la introducció de l’apartat 7 a l’article 39 des de l’1 de gener del 2021, es crea la figura del finançador i obre la possibilitat que aquest gaudeixi de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals de l’article 36 simplement aportant els recursos per tal de sufragar (total o parcialment) les inversions que acabin realitzant els productors.

 

Així, l’empresa que finança acaba “recollint” a la liquidació del seu Impost sobre Societats la deducció generada en seu de la productora; deducció que aquesta no hauria aprofitat per no haver generat una base imposable suficientment àmplia. D’aquesta manera, es trasllada el benefici d’aquestes deduccions a qui sí que les pot aprofitar (inversor) a canvi de la seva participació com a finançador del projecte.

A continuació et mostrem un petit exemple pràctic de l’aplicació per aquesta nova figura en el cas de les produccions cinematogràfiques o sèries.

Posem per cas una producció cinematogràfica al 2022 que busqui finançament i en la qual s’hagi d’incórrer en unes despeses de 4MM. €.

Base de la deducció:

4.000.000

 

 

 

 

 

 

Càlcul de la deducció (art. 36):

 

 

 

 

Base

 

Deducció

 

1.000.000

30%

300.000

 

3.000.000

25%

750.000

 

4.000.000

 

1.050.000

 

 

 

 

Deducció generada a traspassar a l’inversor:

1.050.000

 

 

 

 

 

 

Rendibilitat de la inversió:

1,20 (*),

 

 

 

175.000 €

 

 

Finançament màxim de l’inversor:

875.000

 

 

 

(*) La llei no permet un retorn de la inversió pel finançador major de l’1,20, per tant, per tal que l’inversor apliqui al seu Impost sobre Societats una deducció de 1.050.000€ ha de realitzar una aportació de 875.000€ (si fos major, per exemple, de l’1,50, n’hi hauria prou amb una inversió de 700.000€).

Dades de l’inversor:

   
       
 

Resultat abans d’impostos de l’inversor

9.000.000

 

 

 

 

 

Esquema de liquidació de l’I.SOC. de l’inversor

   
       
 

Base imposable

9.000.000

 
 

Tipus impositiu

25%

 
 

Quota íntegra

2.250.000

 
 

Límit màxim de deducció (50%) (**)

1.125.000

 
       
 

Inversió realitzada

875.000

 
 

Deducció a aplicar (inversió x 1,20):

1.050.000

 
 

Quota final en I.SOC.

1.200.000

 
 

 

   
 

Ingrés financer addicional (***)

175.000

 
 

 

   
 

Veure el càlcul de la rendibilitat de la teva inversió:

   
       
 

 

15/12/2022

25/07/2023

 

Inversió aportada al productor

-875.000

 
 

Comissió intermediari (supòsit d’un 4% s/inversió)

-35.000

 
 

Aplicació deducció en I.SOC. 2022

 

1.050.000

 

Total

-910.000

1.050.000

       
   

TIR:

27%

 

(**) El límit de deducció s’amplia al 50% de la quota íntegra (enfront al límit general del 25%) en cas que l’import de la deducció prevista als apartats 1 i 3 de l’article 36 que correspon al contribuent finançador sigui com a mínim del 25% de la seva quota íntegra minorada en les deduccions per tal d’evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

 

(***) L’inversor, a l’hora de realitzar el reconeixement del crèdit fiscal a final de l’exercici 2022 i d’acord amb les normes comptables i fiscals, haurà de comptabilitzar com a ingrés financer el retorn de la inversió, això es, 175.000€.

 

En aquest exemple, l’empresa inversora, amb una quota íntegra prèvia de 2.250.000€, acaba obtenint una reducció definitiva en el pagament de l’Impost sobre Societats de l’any següent al de la inversió de 1.050.000€ amb una inversió de 910.000€ (875.000€ invertits en el projecte més 35.000€ estimats de despeses de gestió de l’operació i de comissió en la intermediació) obtenint una TIR gens menyspreable del 27%.

 

Finalment, és precís assenyalar que el text recentment publicat de l’article 39 incorpora determinades modificacions tècniques en línia amb allò que reclamava el propi sector de l’audiovisual per a reforçar la seguretat jurídica en l’aplicació de la deducció i no només pels contractes que es realitzin des de la seva publicació, sinó amb caràcter retroactiu des de l’entrada en vigor del 39.7, l’1 de gener del 2021.

 

D’aquesta manera quedarien sense efecte algunes consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs que havien creat incertesa a la indústria.

 

Cal esmentar també que aquesta deducció no només és aplicable a l’Impost sobre Societats, sinó que també és d’aplicació per a persones físiques contribuents en l’IRPF.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top