Editorial. Recessió o alentiment?

L'estiu passat es van publicar moltes previsions catastrofistes sobre la situació econòmica, fins i tot per part d'associacions o organismes importants al nostre país. Per això, i tenint en compte que la psicologia mou l'economia, hauríem de ser menys impulsius amb les previsions apocalíptiques.

En principi, l'economia entra en recessió quan es produeixen dos trimestres consecutius de creixements negatius i això encara no s'ha produït. El comentat fins ara pot conduir a una conclusió errònia de la situació real de l'economia.

Aquest any existeixen llums i ombres. Per això, existeixen motius diversos per ser optimistes o pessimistes:

Elements Positius:

  • Després d'un any de grans incerteses, de diferent índole, a causa de factors externs com la guerra d'Ucraïna, ens trobem amb un panorama aparentment més tranquil.
  • Els diferents governs han pres mesures tendents a reduir els efectes que aquests factors tenen o han provocat a l'economia, sobretot en l'àmbit de dependència energètica. Aquestes mesures estan tenint els seus efectes actualment. Tot això es reflecteix en una relaxació de les tensions que sí van tenir lloc l'any 2022.
  • Els costos de matèries primeres i l’energia, si bé no han descendit, s'han estabilitzat durant els últims mesos. Alguns costos de matèries primeres fins i tot han tingut una tendència clarament a la baixa. El problema del subministrament de materials s'ha reduït i es tendeix a la normalitat.

Elements negatius:

  • Els dos factors més negatius de l'actual situació són la inflació i -derivada d'aquesta- l'increment dels tipus d'interès.
  • Tots dos aspectes poden afectar de manera negativa en diferents sectors, com un increment en el cost de la cistella de la compra d'un 25% o l'alça dels tipus d'interès, que ha donat lloc a increments mitjans de 300 euros a la quota de les hipoteques.
  • Per tot això, podem extrapolar que la renda disponible mitjana de moltes famílies s'ha reduït aproximadament 25-30%.

Tinguem en compte que, fins avui, a través dels convenis es reflecteix que els increments salarials estan per sota de l'increment de cost. Tot això afectarà sectors com el consum, turisme, oci, etc.

No obstant això, altres sectors com el sector exterior o la construcció estan aguantant de manera important. El sector de l'automòbil -un sector que ha sofert de manera molt destacada alguns dels efectes negatius als últims anys- preveu creixements pròxims al 20% per al 2023. El sector de la construcció, per part seva, podria veure's afectat per l'alça dels tipus d'interès, el qual està frenant les compres d'habitatge. No obstant això, aquest sector està modificant la seva oferta cap a construcció destinada al lloguer, pel que el volum de construcció es manté amb creixements positius.

D'altra banda, l'evolució de la taxa d'inflació tendeix a controlar-se. Això mitigarà els efectes negatius que hem comentat sobre els sectors més afectats.

D'altra banda, l'efecte psicològic produït després de la pandèmia fa que els consumidors canviïn els seus hàbits de consum. Això es veu afavorit per l'increment d'estalvi que es va produir durant els confinaments. Moltes famílies han tingut una actitud inicial de gastar part o tota aquesta part d'estalvi en el sector consum, mantenint-se aquest amb un nivell d'activitat important. Veurem si això es pot mantenir en el temps o moltes persones es veuran obligades a reduir el seu consum privat.

Referent al sector industrial es produeixen diferents efectes derivats de la situació actual. D'una banda, s'ha donat una paralització en algunes decisions d'inversió per la incertesa en els tipus d'interès. No obstant això, el bon acolliment dels fons europeus a Espanya ha produït un efecte positiu en altres decisions d'inversió. Espanya, juntament amb Itàlia, és el país amb major volum de fons concedits de tots els països comunitaris. Tot això pot donar lloc a una compensació dels efectes negatius i dinamitzar la compra de béns d'equip, amb el consegüent efecte positiu en el global de l'Economia. Derivat de tot això, sectors com el de les energies estan tenint un volum d'activitat que podria ser fins i tot major, si poguessin trobar suficient mà d'obra per a la seva activitat.

El nostre grup empresarial subministra a una gran varietat de sectors industrials, la qual cosa ens permet monitorar de manera global l'estat del sector industrial. La conclusió a la qual hem arribat és que s'ha produït un lleuger descens de les vendes de manera global a l'últim trimestre de l'any i que això podria continuar al primer trimestre del 2023. Tanmateix, tots els actors implicats creuen que la recuperació serà ràpida per al segon trimestre del present any.

Tot això havia donat lloc a unes previsions negatives per a països locomotores com Alemanya, amb la consegüent derivada per als altres països. No obstant això, les previsions no eren tan negatives per a països com Espanya i a més aquestes previsions han estat corregides a l'alça últimament pels organismes Internacionals.

Per tot això, la meva conclusió, amb totes les reserves oportunes, és que si no ocorren elements extraordinaris de gran impacte, ara com ara no previstos, l'economia no té per què sofrir una recessió important, si bé pot donar-se una certa correcció a curt termini.

 

 

Alfons Porro

Empresari i soci de TAX Economistes i Advocats

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top