Editorial. El VALOR DE REFERÈNCIA

La llei 11/2021 de 9 de juliol, de prevenció i lluita contra el frau fiscal ha portat importants novetats que afecten a la transmissió d’immobles que estiguin subjectes a tributació en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD).

S’introdueix el concepte de valor de referència. Fins a l’entrada de la norma esmentada, la base imposable d’aquests impostos la constituïa el valor real, que, òbviament, donava peu a una important conflictivitat per estar sotmès a múltiples variables.

Previsiblement, però, aquesta litigiositat no s’acabarà (si no s’incrementa) ja que aquests imports que es publicaran a la seu virtual del Cadastre tenen com a punt de partida els preus de les compravendes que es signen davant de Notari. Per evitar que es sobrepassi el preu de mercat hi ha un índex de ponderació. Es va publicar el passat 14 d’octubre i és del 0,9.

Segons el propi organisme, aquest valor de referència es determina a partir de l’”análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante fedatario público, en función de los datos de cada inmueble”.

Veurem aquestes dades fins a quin punt inclouran l’orientació de l’immoble, el pis, l’estat de conservació del propi immoble, acabats, equipament o la singularitat de l’edifici, per esmentar només algunes de les múltiples característiques que configuren la xifra de la transacció.

És important remarcar que el valor cadastral continuarà sent la base imposable per a la determinació de l’Impost sobre Béns Immobles. Com dèiem a l’inici, el valor de referència aplica a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i l’Impost sobre Successions i Donacions. En el cas de l’Impost sobre el Patrimoni s’utilitzarà, exclusivament, en aquells immobles que hagin estat objecte d’adquisició a partir de l’1 de gener de 2022. Aquesta és la data, també, en la que estaran disponibles, a la seu virtual del Cadastre, els valors de referència.

El valor de referència és un import mínim. Si la compravenda es realitzés per una quantia superior, seria aquesta la que constituiria la base imposable de l’ITP, com no podia ser d’una altra manera. En el model actual el subjecte passiu autoliquidava i, en el seu cas, l’Administració rectificava. Amb el nou model hauríem de presentar l’autoliquidació, basada en el valor de referència, i impugnar-la a posterioritat.

També és destacable que, si hi ha disconformitat amb aquestes xifres, pot instar davant la Direcció General del Cadastre els procediments de revisió previstos a la norma.

Com a conclusió, estiguem atents a la seu virtual esmentada a partir de l’1 de gener de 2022 i actuem en conseqüència. Especialment si estem pensant en vendre/donar algun immoble.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top