Direcció de Tributs assenyala que l'empadronament no és suficient per a acreditar la residència i habitatge habitual

A través de diverses consultes vinculants de finals de 2023, la Direcció General de Tributs (DGT) reitera que el simple empadronament no constitueix un element suficient d'acreditació de residència i habitatge habitual en una determinada localitat a l'efecte d'aplicar l'exempció per reinversió en habitatge habitual a l'IRPF. La residència en un determinat habitatge és una qüestió de fet i la seva acreditació es durà a terme per qualsevol mitjà de prova vàlid en dret (d'acord amb els articles 105 i 106 de la LGT), la valoració de la qual serà competència dels òrgans de gestió d'inspecció de l’AEAT.

La DGT dona resposta així a la consulta en què un particular tenia un únic habitatge en propietat en el qual portava sis anys sense residir, però s'havia mantingut empadronat en ella fins a quatre anys abans. En aquest cas, la DGT aclareix que aquest habitatge no constitueix la seva residència habitual, ni en el moment en el qual la venda es produeixi ni en els dos anys anteriors a la data de transmissió; ja que va deixar de residir en ella de manera permanent sis anys enrere. En conseqüència, no tindrà la consideració d'habitatge habitual i no resultarà d'aplicació l'exempció per reinversió de l'article 38.1 de la LIRPF. Per a poder acollir-se a l'exempció, la consideració com a habitual de l'habitatge ha de concórrer en tots dos habitatges: en el qual es transmet i en el qual s'adquireix.

En aquest sentit, l'article 41 bis del RIRPF defineix l'habitatge habitual del contribuent a l'efecte de l'exempció per reinversió com l'edificació que constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, almenys, tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir el caràcter d'habitual quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del contribuent o concorrin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació o canvi d'ocupació, o altres anàlogues justificades.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top