Des de l’1 de juliol, si ets al règim d’artistes, tens dret a atur

El Butlletí Oficial de l’Estat de l’11 de gener va publicar el Reial Decret-llei 1/2023, del 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, incorpora al sistema de protecció per atur la prestació especial de les persones artistes. Aquesta prestació va entrar en vigor l’1 de juliol del 2023.

 

Qui se’n pot beneficiar?

Es podran beneficiar d’aquesta prestació les persones treballadores que desenvolupin activitats artístiques, així com les persones tècniques i auxiliars del sector que:

  • Acreditin estar en situació legal d’atur amb 60 dies cotitzats per prestació real de serveis en l’activitat artística en els últims 18 mesos.
  • Acreditin 180 dies d’alta a la Seguretat Social per prestació real de serveis en l’activitat artística en els 6 anys anteriors a la situació legal d’atur, sempre que no hagin estat tingudes en compte pel reconeixement d’una prestació anterior.

 

Per accedir-hi, a més, no hauran de tenir dret a una prestació contributiva ordinària.

 

En el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que la contributiva a la qual tindrien dret, podran optar per rebre aquesta nova prestació especial. En aquest cas la prestació contributiva quedarà extingida.

 

Quina durada té la prestació?

La durada de la prestació serà de quatre mesos.

 

Quina és la quantia de la prestació?

La quantia serà del 80% de l’IPREM, excepte si la mitjana diària de les bases de cotització dels últims 60 dies de prestació real de serveis en l’activitat artística sigui superior a 60 euros; en aquest cas la quantia serà del 100% IPREM.

 

Aquesta prestació especial no serà compatible amb la feina per compte propi, tot i que la seva realització no impliqui la inclusió en algun dels règims de la Seguretat Social, o per compte aliè o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

 

Sí que serà compatible amb la percepció de drets de propietat intel·lectual i d’imatge.

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top