Declaració anual d’operacions amb tercers. Presentació model 347

El proper 29 de febrer del 2024 finalitza el termini per a presentar el model 347 en allò referent a la declaració anual de les operacions de la teva empresa amb tercers i que aquestes operacions hagin superat, per una mateixa persona o entitat, durant l’exercici 2023 la quantitat de 3.005,06€.

 

Amb l’objectiu de realitzar el model 347 de la teva empresa i donar-te un servei més personalitzat i evitar sancions per la presentació fora de termini, t’agrairem que ens facilitis la informació necessària per la confecció de la declaració esmentada, si t’afecta en el teu cas particular, ABANS DEL DIA 9 DE FEBRER. És imprescindible, per cada un dels clients o proveïdors declarats, la següent informació:

 

  • NIF
  • Cognoms i nom o raó social
  • Codi postal
  • Municipi
  • Import desglossat de forma trimestral

 

Et recordem...

Qui ha de presentar el model 347?

Estan obligats a presentar-lo les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, i les associacions i comunitats de propietaris que hagin superat, per una mateixa persona o entitat, la quantitat de 3.005,06€ (IVA inclòs).

 

Si estàs inclòs al SII (Subministrament Immediat d’Informació) no has de presentar aquesta declaració.

 

Què es declara al model 347?

Qualsevol tercer amb el qual s’hagin realitzat operacions que en un conjunt superin els 3.005,06€ durant l’any natural. La informació s’ha de desglossar per trimestres, excepte els imports rebuts en metàl·lic superiors a 6.000€, que s’informaran en termes anuals. El criteri temporal general és el de l’anotació registral de la factura o document substitutiu.

 

Les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes que tributin a mòduls a l’IRPF i simultàniament al règim simplificat de l’IVA o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, només hauran de presentar la declaració de les operacions per les quals hagin emès factura.

 

No obstant, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA han d’incloure al model 347 les adquisicions de béns i serveis que siguin objecte d’anotació al seu llibre de registre de factures rebudes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top