Criteris Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d'utilitat pública per a l'any 2022

Ahir es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/3524/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven els criteris que han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d'utilitat pública per a l'any 2022.

Els plans anuals d'actuació inspectora tenen l’objectiu de garantir l’eficiència en l'actuació de l'Administració pública, així com vetllar per una correcta administració de les fundacions.

Els criteris pels quals es regirà aquest Pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2022, estan adreçats a:

A) Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que no han complert amb l’obligació legal de presentar els comptes anuals davant del Protectorat i l’Òrgan de Supervisió.

B) Les fundacions que siguin considerades inactives d’acord amb la Llei 21/2014.

C) Les fundacions i associacions que destinin recursos a despeses no relacionades directament amb l’objecte fundacional o associatiu, o desproporcionades respecte al volum d’ingressos.

D) Les fundacions i associacions que realitzin transaccions amb entitats del grup o d’altres amb la finalitat d’evitar qualsevol actuació dels patronats o dels òrgans de govern de les associacions, que suposin una actuació contrària als interessos de l’entitat o a les seves finalitats.

Es prioritzaran les fundacions i associacions adreçades a realitzar activitats socials i de prestació de serveis a la infància i l’adolescència, persones amb discapacitats, amb malalties mentals, amb dependència i gent gran, a les dones i a persones LGTBI+ .

També es prioritzaran les entitats que no donin compliment a les obligacions de transparència legalment establertes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top